شعر عالمانه يا شعر علمي ؟
عنوان مجموعه اشعار : سفیده
شاعر : مهرداد ابراهیمی


عنوان شعر اول : محال
بعضی گل ها می رویند
برای چیده شدن
بعضی شعر ها سروده می شوند
برای خوانده نشدن
بعضی لحظات خلق می شوند
برای بی توجهی کردن بهشان
درست مثل تو!
که خلق شدی، سروده شدی و روییدی
برای زندگی من
و دوست داشته نشدن

تو به زندگی من آمدی
تا فسیلی باشی
که بعد از هزاران یَخسال
در قلب خانه ام کشف می شود

تقصیر من نیست
اگر فیزیک رؤیا هایت
مرا نقض می کند
از یک جایی به بعد
عشق نه به وجود می آید
نه از بین می رود
حالا بنشین و منتظر باش
که با سرعت نور
دور تو بگردم
تا هرگز پیر نشویم!

می بینی؟
عشق نیوتون را هم شاعر می کند
ولی نه من نیوتون هستم
نه عشق سیب سرخیست
که به سرم می زند
سیب که سهل است!
اگر تیشه ای باشد
که بر سر فرهاد خورد
باز هم قوانین من نقض نمی شوند

من قفلی هستم
که ساخته شده ام
برای باز نشدن

عنوان شعر دوم : کارگر
وقت استراحت شد
هنوز کار می کرد
مردی که
اسارت را
در تابلوی راهنما
انگار نشان می دهد
مرا
از دل خود
آهسته برانید!
عاشقان مشغول کارند
هرچند به ظاهر

عنوان شعر سوم :
نقد این شعر از : حمیدرضا شکارسری
فرامتن ها از جمله فزون متن هايي هستند كه به فهم و خوانش و تاويل متن كمك مي رسانند . فرامتن ها حوادث و رويدادها يا ابرمتن هايي هستند كه متن ها با تكيه بر آنها نوشته مي شوند و چون رمزگاني به درك متن مي انجامند . اين گروه از فرامتن ها را فرامتن هاي جمعي مي نامند . گروهي از فرامتن هاي اما شخصي هستند و هر مخاطب با تكيه بر فرامتن هاي شخصي خويش به تاويل متن مي پردازد .
«علم» و «قوانين علمي» از گسترده ترين فرامتن ها محسوب مي شوند . شعري كه بر اين فرامتن عظيم تكيه مي كند در واقع بر دانش مخاطبانش تكيه كرده است . رمزگان اين شعر بعد از زبان ، قوانين و قواعد علمي است . اگر شعر را نظامي نشانه شناختي بدانيم ، اين شعر دو رمزگان دارد و در نتيجه دو نظام نشانه شناختي دارد .
شعر «محال» با تكيه بر فرامتن علم سروده شده است . هر چه به شمت انتهاي شعر نزديك مي شويم ، رنگ و بوي علمي شعر شديدتر مي شود .
فرم در اين شعر بر اساس تكرارها تشكل يافته است و اين تكرارها به تدريج با تكيه بر قواعد و قوانين علمي به انسجام شكلي هم مي رسد . فرم اما در اين شعر از موسيقي آوايي شعر برنمي خيزد و اين خصلت شعر منثور است . به همين دليل ، نثرگونه بودن و گزارش گونه بودن اين متن يك اقتضاي بوطيقايي است .
با اين همه نوعي تناقض مفهومي در بخش هايي از شعر به چشم مي آيد . در ابتداي شعر ما با نوعي بيان ضدعاشقانه روبروييم اما در ادامه وقتي راوي مثل نور دور معشوق مي چرخد ، بيان به شدت عاشقانه مي گردد . و در انتها باز با بياني ضد عاشقانه مواجه مي شويم !!
شعر «محال» براي شاعر بيست ساله و جواني چون «مهرداد ابراهيمي» عالي ست .

منتقد : حمیدرضا شکارسری

حمیدرضا شکارسری شاعر و منتقد ادبی متولد 1345 تهران  لیسانس زمین شناسی - شاعر برگزیده و برنده اولین جایزه ادبی قدس - شاعر برگزیده جشنواره شعر فجر در بخش شعر امروز انقلاب سال 1387 - داوری دهها جشنواره و کنگره شعری سراسری و استانی کشور - ارایه دهها ...دیدگاه ها - ۰

برای ارسال نظر وارد پایگاه شوید.