صادره از جان و جهان
عنوان مجموعه اشعار : تو
شاعر : فاطمه محمدیان


عنوان شعر اول : از آن زمان که آمدی
قلم میگذارم بر کاغذ
چشم های تو، رسم میشوند ،زیر نستعلیق ابیات!
واژه ها شکسته میشوند!!!
شکسته نستعلیق
از آن زمان که، تو آمدی اختراع شد!

عنوان شعر دوم : چشمانت
چشم هایت
مثنوی هزار من است
نگاه که میکنی، هزار من عاشق میشود...

عنوان شعر سوم : میراث
چشمان تو میراث اجدادیت بود
هر کسی را به دام می انداخت
البته کسی که از عشق چیزی می فهمید!
نقد این شعر از : ارمغان بهداروند
شعر نمي تواند متولد شاعر باشد و شبيه او نباشد. شعر صادره از جاني است كه جهان را به وسع و وضع خويش تجربه كرده است و در تلاش است تا اين تجربه را با ديگران در ميان بگذارد. پس اين جهان با هر جهان ديگري متفاوت خواهد بود و مغايرت عوالم شاعران با يكديگر نيز منبعث از چنين تولدهاي متمايزي است. سه شعر ارسالي از خانم فاطمه محمديان پيش روي من است. سه شعر كه صادره از جان و جهاني واحد هستند. شاعر اين شعرها درك مناسبي از ارزش آوايي و معنايي واژه و مكاشفه در پديده ها و بهره مندي از متن و ارجاعات فرامتني دارد و همين امر باعث شده است كه كنش معنايي در شعرهاي او متمايزتر از شعر هم نسلان خويش باشد. توصيه ي من در اين وضعيت به شاعر ارجمند دقيق شدن در اجزاء شعر و تدوام حركت ايجازي شعر در طول شعر و رابطه سازي هاي معقول در پديده ها مي باشد. بدين معني كه شاعر موظف نيست همه ي كنش هاي معنايي خاصه ابهامات شعر را گره گشايي كند و جذابيت هاي هنري شعر را تقليل دهد. در هر سه شعر اين روايت تك خطي و ابهام زدا در شعر رخ داده است و در واقع لطف كشف شاعر با اين رويه باطل شده است.
شاعر براي اختراع خط شكسته نستعليق مجبور شده است روايتي عاشقانه بيافريند و به جبر وارد كردن دو كلمه نستعيلق و شكسته آن را به چشم هاي ياز منتسب نمايد. يا در شعر دوم كه توضيح سطر سوم و چهارم دقيقن در جهت ملال آوري شعر انگار وارد شده اند و در شعر سوم نيز يك سره تلاش شاعر در جهت روايت خطي متمركز است.
اين توصيه ها اما مانع از جذابيت هاي مكاشفه اي شعرها و ارزشمندي تلاش شاعر براي متفاوت نويسي نمي باشد. تنها آن چه كه بايد مد نظر شاعر عزيز قرار بگيرد فشرده تر كردن شعرها و به كار گيري شيوه هاي اجرايي معاصرتري است كه به شعر او شخصيت بدهد و در نهايت براي او تفردي ايجاد نمايد.

منتقد : ارمغان بهداروند

ارمغان بهداروند دکتری زبان و ادبیات فارسی دبیر کنگره ملی شعر ملک ملکوت دبیر آوازهای سرزمین مادری دبیر جشنواره ملی شعر کوتاه جنوب جهان سردبیر نشریه جمع جمعه مخاطب ممنوع (سال ۱۳۸۰) به من که رسیدی بپیچ (سال ۱۳۸۵) اندیمشک پلاک ۹ (سال ۱۳۹۲) این روزها که می گذرد (سال ۱۳۹۲) اهل قبور (سال 1396)دیدگاه ها - ۰

برای ارسال نظر وارد پایگاه شوید.