شكل ديداري شعر
عنوان مجموعه اشعار : تنها دستهايم مانده اند
شاعر : فاطمه دلخواه


عنوان شعر اول : تنها دستهايم مانده اند

دستهايم را
برايت مي آورم!
لحظه اي دستهايت راً به آنها بسپار...

احساس يخ زده اي
كه در سرانگشت هايشان
محصور مانده است
مي لرزد!

نگاهش
از ميان روزنه هاي پوست
پشت پنجره هاي روحت
قدم مي زند...

ساز قلبت را كوك كن
و مرا بهم بريز!
سوار بر اسبهاي سپيدي
كه از قله كوه به سمت زمين مي تازند
پاره اي
از دشت را
به خانه ات خواهم آورد!
پاهايم
برايت آهنگ عاشقانه اي خواهند نواخت
و چشمهايم ...

آه!
باز فراموش كرده ام!
در نبودت
چشمهايم از دنيا رفته اند
و پاهايم
مرا ترك كرده اند!
كفشها را
كنار در به خاك سپرده ام
سالهاست...

از من
تنها همين دستهايي باقي مانده اند
كه برايت آورده ام...

عنوان شعر دوم : --
-

عنوان شعر سوم : -
-
نقد این شعر از : ارمغان بهداروند
كم توجهي شاعران به ضرورت تقطيع درست شعر سپيد كه مي تواند متضمن درست خواني و درست فهمي شعر باشد، محل توقف است. هم چنان كه در توليد آثار كلاسيك بي توجهي به وزن عروضي و شكل قراردادي اثر، مي تواند محل اعتراض ادبي باشد، بايد به اين نكته توجه كنيم كه بي وسواسي و كم اهميت دانستن اين موضوع در شعر سپيد، قطعا آسييب هايي را براي شعر ممكن خواهد نمود. در شعر امروز در تقطيع سطرها به مولفه هايي هم چون سرعت انتقال مفهوم، موسيقي و برجسته سازي كلمات و شكل ديداري شعر اهميت داده مي شود و با مطالعه ي آثار موفق اين گونه ي شعري مي توان شگردها و جذابيت هاي متعددي را كشف كرد.
بايد توجه داشت آن چه كه بيشتر از هر چيز مي تواند نهايت توقع دوسويه شاعر از مخاطب و مخاطب از شاعر باشد ميزان بهره مندي معنايي و التذاذ هنري از شعر است. تقطيع درست و متناسب با كنش معنايي و آوايي شعر متضمن تحقق اين توقع است.
احساس يخ زده اي كه در سرانگشت هايشان/ محصور مانده است/ مي لرزد... ارزش آوايي بيشتري از تقطيع ارائه شده شاعر دارد.
پاره اي از دشت را/ به خانه ات خواهم آورد...
كفش ها را كنار در به خاك سپرده ام...
اين مهم با تمرين در توجه دقيق به شعرهاي موفق اين گونه ي شعري و درست خواندن شعر خويش و ديگران ممكن مي شود. كتاب موسيقي در شعر سپيد اثر ارزشمند محمود فلكي مي تواند به نحو چشمگيري در اين وضعيت به شما كمك كند...
در نبودت چشم هايم از دنيا رفته اند...

منتقد : ارمغان بهداروند

ارمغان بهداروند دکتری زبان و ادبیات فارسی دبیر کنگره ملی شعر ملک ملکوت دبیر آوازهای سرزمین مادری دبیر جشنواره ملی شعر کوتاه جنوب جهان سردبیر نشریه جمع جمعه مخاطب ممنوع (سال ۱۳۸۰) به من که رسیدی بپیچ (سال ۱۳۸۵) اندیمشک پلاک ۹ (سال ۱۳۹۲) این روزها که می گذرد (سال ۱۳۹۲) اهل قبور (سال 1396)دیدگاه ها - ۰

برای ارسال نظر وارد پایگاه شوید.