رحمت اله رسولی مقدمزندگی نامه
متولد ۵ خرداد ۶۹ یاسوج؛ شاعر و ویراستار؛ تحصیلات کارشناسی ارشد ارزیابی و آمایش سرزمین

کتاب ها
۱. زیر انگشت‌های تشریح
۲. زاویه

جوایز
زیر انگشت‌های تشریح: ۱. نفر اول جایزه‌ی ملی مستقل غزل( جایزه‌ی غزل استاد حسین جلال‌پور)
۲. برگزیده‌ی جایزه‌ی کتاب سال جوان( جایزه‌ی ادبی قیصر امین‌پور)
۳. نامزد نهایی جشنواره‌ی شعر فجر
زاویه: ۱. برگزیده‌ی جایزه‌ی کتاب سال جوان( جایزه‌ی ادبی قیصر امین‌پور)
۲. برگزیده‌ی جایزه‌ی ادبی مشهد

تک‌شعر:
برگزیده‌ی جشنواره‌ی شعر یار و یادگار
برگزیده‌ی کنگره‌ی ملی شعر خلیج‌ فارس
و جوایز متعدد دیگر...

نقد ها
ناگزیری و تردید
نخستین گام
شعر و شعار
جنگ کلمات
دریچه‌های تازه‌ی آگاهی
به وقت رسیدگی
راهبرد و راهکار
درست‌کاری
کنج زندان ذهن خود محبوس
در عنفوان جوانی؛ در عنفوان شعر
فرزند زمانه‌ی خود باشیم
آنگاه پیش از شعر
در جستجوی خوشبختی
یورقون گولوم چیچلگینن
ترکیبات ناهمگون
استفاده‌ی صفتی از اسم
یک صندلی برای گفتن؛ یک صندلی برای شنفتن
قصه‌ی کهنه و لباس نو
تمهیداتی برای تعالی
ارزیابی ریسک
نشانگان متنی
محوریت ساختاری؛ محوریت بافتاری
دقت و رقت
وضع و موضوع
قید زمان و مکان
تعلیق
آنگاه پس از آگاهی
توزین
آغازین
هفت دستورالعمل
ساخت و پرداخت
چیستی، چرای و چگونگی؟
ظرایف ذهنی و ادراکی
خصوصی‌سازی
پی‌رنگ
از آفت و عافیت
خردمندی و خردورزی
یک مقدمه و چندنکته‌ی باریک‌تر از مو
تمرین مهارت‌ها
سفر پیدایش
زایش زبانی
زنجان_تهران
اگر پرودگار خودآگاهش باشد
تفنگ چخوف
در انحصار موضوع
که ناز ۶۰ ات باشد!
ایجاب تازگی
درصد انحراف از معیار، باید قابل قبول باشد.
جزئیاتی برای رستگاری
دردی باید، به سیاق درمان!
از شعر و ضروریات دیگر
در بدو