ارمغان بهداروندزندگی نامه
ارمغان بهداروند
متولد‌چهارم اردیبهشت ۱۳۵۳
اندیمشک
دانش آموخته مقطع دکتری زبان و ادبیات فارسی
دبیر کنگره ملی شعر ملک ملکوت
دبیر آوازهای سرزمین مادری
دبیر جشنواره ملی شعر کوتاه جنوب جهان
سردبیر نشریه جمع جمعه
مخاطب ممنوع سال ۱۳۸۰
به من که رسیدی بپیچ سال ۱۳۸۵
اندیمشک پلاک ۹ سال ۱۳۹۰
این روزها که می گذرد ۱۳۹۲
مدیر عامل انجمن هنرهای نمایشی ایران

کتاب ها
مخاطب ممنوع
به من كه رسيدي بپيچ
اين روزها كه مي گذرد
انديمشك پلاك 9
اهل قبور
اهل قبورنقد ها
توان رابطه آفريني در شعر
هم هوايي با هواي تازه
عبور از رمانتيسيسم سطحي
حقيقت خيال انگيز
از چشمي دوربين شاعر
عادات مزاحم زبان محاوره
خون نشاط در رگ هاي شعر
ساده نويسي يا سطحي نويسي؟!
ديگرگونه ديدن...
دواندن اسب خيال در خيابان هاي خرد
مواجهه با متن
تحول از پس تغيير بهنگام
تغيير در جان و جهان شعر
الگوي مشترك شعر
ريل گذاري براي تغيير
مجاورت با پديده ها و اشياء
مفهوم غايب آزادي
بداجرايي در شعر
رئاليسم انديشه محور
مصائب و مواهب شعر
به نام و نشان خويش
تدارك ادبي
شعر، يك اتفاق ساده
شكل شريف شعر
«شعر بي دروغ شعر بي نقاب»
سرنوشت شعر
رودخانه ي شعر
مرور شيوه هاي شعر
اشراف بر شكل
نبض مخاطب
تناسب اندام شعر
لحظه ي وقوع شعر
شناخت زبان و زمان
تمايز در اجرا
طي اين مرحله...
مشقي براي فردا
شكل ديداري شعر
شعر به شرط مخاطب...
سايه خيال و عصاي خرد
معنا و مكانيزم معناآفريني
جهان جنگ
خودآگاهي و ديگرنويسي
توقف در خويش
عطف عاطفه به شعر
در پيچ و خم اجراي شعر
يك مواجهه ي نزديك و آرزوهاي نزديك تر
در خمت شعر...
تربيت چشم و ذهن و زبان
مقصد و مقصود شعر
در غيبت اتفاق
مقالات
در نام و نشان كتب شعر (ققنوس در باران- احمد شاملو) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتاب (ماخ اولا- نيما يوشيج) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتاب شعر (هواي تازه- احمد شاملو) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتاب شعر( حنجره زخمي تغزل- حسين منزوي) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان کتب شعر (ارغنون - مهدی اخوان ثالث) / ارمغان بهداروند
روايتي از معشوقه انگاري در شعر نزار قباني و احمد شاملو / ارمغان بهداروند
شاعرانگي هاي بيهقي / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (وقت خوب مصائب) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب (من فقط سپيدي اسب را گريستم) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (با دماوند خموش) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (از زبان برگ) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر- 13 (مرثيه هاي خاك) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (12) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (11) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتاب شعر (10) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (9) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتاب هاي شعر (8) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (7) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتاب (6) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتاب (5) / ارمغان بهداروند
در نام و شنان كتب (4) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (3) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (2) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (1) / ارمغان بهداروند
روند تكوين شعر قيصر امين پور / ارمغان بهداروند