ارمغان بهداروندزندگی نامه
دکتری زبان و ادبیات فارسی شاعر و روزنامه‌نگار است.

کتاب ها
مخاطب ممنوع (سال ۱۳۸۰)
به من که رسیدی بپیچ (سال ۱۳۸۵)
اندیمشک پلاک ۹ (سال ۱۳۹۲)
این روزها که می گذرد (سال ۱۳۹۲)
اهل قبور (سال 1396)

جوایز
برنده هیچ جایزه از جشنواره

نقد ها
حضور آگاهانه شاعر باید در تمامیت شعر ادامه یابد
توقف و تعلل
بیشتر شبیه شعر بنویسیم
با ملاحظات عمیق عاطفی
حرکت در غیاب ابزارهای ادبی
وقت پاره کردن این پیله است
مهارت های نوشتاری را باید بیاموزیم
در میان نشانه های تصویری
بخوان و بنویس و تجربه کن
جراحی متن
پلی به فردا روزها
پریشان نویسی...
چشمی که می بیند
تبدیل ذهنیت به متن
گردنه های صعب العبور شعر
دشواری های کوتاه‌نویسی
امیدواری آغاز
خروج از خویش
توقف در گزارش
تنوع گاهی تضییع تولید است
نگاهی توامان به درون و بیرون
جسارت بیشتری باید به خرج داد
لحظه کشف شعر را بیابیم
امان از آموزه های انجمنی
راه روشن فردا
با احتمال عدم انتقال معنی
نگران سرنوشت کلمات باشیم
امکانات زبانی و فرازبانی
ترمیم متن کم از خلق اولیه ندارد
موانع انتقال متن را حذف کنیم
هنجارگریزی‌های زبانی
توان ذهنی پیشروتر از توان اجرا
به رنج بنویسم و امیدوار باشیم
طی این مرحله بی همرهی خضر مکن
عاطفه: کلید ارتباطی متن
چرا باید کوتاه ننویسیم
شوق شروع...
متن را تزیین نکنیم
بی هیچ شباهتی به شعر
خرسندی لمس واقعیات
شاید شعر....
چه تعریفی از شعر داریم؟
شعری که نزدیک است
صمیمانه بنویسیم اما متمایز
زیبایی به نجات متن می اندیشد
بسته های توصیفی کم اثرند
دست ورزی شاعر با واژه ها
پازل های هم ربط بیافرینیم
ممیز شعر خود باشیم
بیانیه نویسی ممنوع
شبیه شعر خلق کردن را کنار بگذاریم
بردباری و هوشمندی در خلق شعر
ریشه در شعر
اشیا را بیافرینیم
شکل، شوخی نیست
مرگ متن به بیماری تکرار
مثل یک برف پاییزی
تکیه بر موسیقی متن
شعری که مولد نیست
بال و پر زدن در هوای شعر
در بارش شعر
خلق زنانه ی جهان
معنای خوب اجرای خوب تری طلب می کند
آگاهانه نویسی
وزن و وضع شعر
مرگ سانتی مانتالیسم
شورش حس...
بی هیچ نشانی از شعر
امراض ادبی
آزادی های شکل را قربانی نکنیم
آفرینش هوشمندانه ی متن
فردا روشن است
چه شکلی و چه شرایطی...
روابط اشیا و پدیده ها در متن شعر
واژه ورزی یک ضرورت است
غلبه ناخوشایند عواطف
واژه های تحمیلی
با چراغی در دست
جورچین واژه در اجبار ریتم
شعر چیست؟ این مهم است
شیفته ی متن خود نشویم
شعر تبدیل جهان خود به جهان دیگران است
شور و شوق نویدبخش
اختالا و اغتشاش در واژه و متن
بی هیچ نشانه های شعری
مواجهه‌ی با متن لذت بخش‌تر باید باشد
به شرط کلمه
فراموش نکنیم مخاطب، کاشف متن است
شعر و ضرورت زبان شعر
در غیاب کنش های زبانی
به اقناع و التذاد مخاطب توجه کنیم
دانسته های ادبی شرط لازم است
اعتقاد به اصالت واژه
سلام
بی هیچ تفاوتی با زبان مردم
حاصل چشم و دل خویش
اصل اتفاق ادبی است نه شکل ادبی
شعر، معماری است
عجله نکنیم...
نمایش های ناقص شعر
راه روشن در پیش
شعر، معمانویسی نیست
شعر، تفنن نیست جدی تر بنویسیم
راه که بیفتیم ترسمان می ریزد
دشمن خویش بودن...
واژه کلوخ کاخ آفرین
شگفتی آفرینی در متن
پیش اندیشی در شعر
نشانه های مشهود شعر
صرف توان و زمان بیشتر
فقدان معاصرت زبان
برای هر واژه توجیهی داشته باشیم
زبان و الگوهای ارتباطی
شعر به دشواری شعر می شود
حجم سیلابی ذهن
پیکره ی موسیقایی متن
شبیه به اعتراضات متن های موسیقی رپ
چرا شعر؟
راه روشن فردا
خیال بافی با تخیل فرق دارد
با چراغی در دست
نقش متمایز شکل در شعر
سادگی و معناآفرینی
کارگردانی هنری متن
موهبت موسیقی
زیر بار سنگین تعلق
بخوان بخوان بخوان
قابل پیش بینی شدن شگرد اجرایی شعر
خلاء اندیشه زایی و خلاقیت
حرکت از شبه شعر به شعر
زیبایی و تناسب در چرخه ترکیب سازی
غیاب مخرب وزن
به امیدواری و مجاهدت خواندن و نوشتن
گزارش هیچ...
شباهت های ناگزیر...
شکل ویژه احضار اشیا
توسعه تجربیات شخصی و تخیل
جو غالب سپیدنویسی
مشقت خلق شعر
شعر خلق زیبایی است
باید جهان خود را خلق کنیم نه جهان دیگران را
راه روشن گفتگو
تزیین و تذهیب شعر
بی تعجیل در انتشار مطالعه کنیم
خلق جهانی فراتر
چهره آرایی شکل و شلختگی متن
با احتمال خلق زیبایی
جهان ذهنی زایا
راه روشن پیش رو...
هدایت وضعیت سیل آسای خیال
در همراهی مولف و مخاطب
بخوان و دوباره به میدان بیا
در غیاب فضیلت های ادبی
سویه های امیدوارکننده ی تخیل
روایت چند لایه ی متن
صعود از راه های نو
رعایت سیر منطقی روایت
تناسب دانستگی و تجربه شاعر
افسون آغازین شعر
دشواری رویارویی در متن
فضای مبتنی بر خلق معنا
عدم رضایتمندی ادبی
موهوم نویسی مزیت نیست
زمینه های مشترک حسی
از خانه تکانی در شعر نترسیم
لحظه وقوع شعر
اصطکاک هنری و التذاذ ادبی اثر
سطرهای پنهان شعر...
آماده ی پرواز...
رویکرد مکانیکی خلق هنری
در غیاب شعر...
به فکر ماندگاری شعر هم باشیم
آراسته به تظاهرات ادبی
مسیریابی ادبی
شعر و کنش اجتماعی
به پذیرش معنایی در مخاطب فکر کنیم
به گزینی در متن شعر
شعرآگاهی...
بی عصای آگاهی
نگران سرنوشت شعر باشیم
جراحی‌های کوچک شعری
فقدان ادبیت در زبان
به تمرکز مخاطب کمک کنیم
بی علائم ادبی
بخوانیم و بدانیم بعد بنویسیم
یک قدم بزرگ
بی هیچ عجله ای بنویسیم...
شعر جدول ضرب نیست! بیشتر بخوانیم
دوباره خوانی نیما
در غیاب شعر...
آگاهی در شعر
شعر از اندیشه متولد می شود
آنم آرزوست
ارزش افزوده تخیل و موسیقی
بیگانه سازی زبان شعر
ریشه در اندیشه
نشاط ادبی لازمه شعر است
مدیریت کردن ذهن فانتزی
شعر، صنعت است
هوشیاری هنری
در تدارک انتقال اتفاق شعر
به کیفیت متن هم توجه کنیم
شروعی قابل دفاع...
همان هراس همیشه
نترسیم از تجربه
شلیک به شکل شعر
شعر و ویژگی های سینمایی
راه که بیفتیم ترسمان می ریزد
سرسختی آغاز
نجات یک شعر
کیسیت ها و چیستی ها
شکل های طوفانی شعر
پردازش ذهنی خلاق
لحظه وقوع شعر
جهان تازه بجوییم
متن پیشرو و ماندگار
تطبیق با عصر خویش
زیبایی، تخیل و خلاقیت
مصیبت سرآسیمگی در تولید
خرج خلاقیت...
زهن جویا و زبان زایا
مراقبت از خویش
آزمون دشوار شروع
کارکد مقبول عاطفه
تکیه بر دانش شعر
بی علامتی از شعر
شعر، راه دوری نیست
تدارک عاطفی و تامین هنری
تولد و تبادل در شعر کوتاه
توزیع و القای ذکر و فکر
نابرده رنج گنج میسر نمی شود
جنبه های معنا و شیوه های انتقال معنا
تحلیل وضعیت و خنثی نبودن شاعر
شعر به شرط شعر...
خلق متمایز و هوشمندی شاعر
لذت ادبی
دو قدم به سمت شعر
شعر دغدغه مندی داشته باشیم
شعر به دقیقه اکنون
لابیرنت های فرمایشی متن
به موسیقی شعر بیشتر فکر کنیم
برجسته سازی در متن شعر
معنا و شرط کیفیت ادبی
احضار بهنگام کلمه
کفایت متن...
تمرین خواندن و نوشتن تکلیف است
ابزار خلق شعر
شعر منهای تعجیل
مواجهه ای متمایز و معنابخش
شیفتگی به شرط استقلال تولید
در شعر تن به جبر عادت ندهیم
عصای تلمیح...
نخستین تجربه ها را جدی بگیریم
تربیت ذهنی و آموخته های زبانی را جدی بگیریم
فقدان ادبیت در متن
شعر نمایشی از حقیقت است
کشف هنری و کنش ادبی
هم جهانی مخاطب و مولف
تمایز ادبی متن
ضرورت تناسب عینیت و ذهنیت در متن
شعر جز اتفاق و ابتکار نیست
نظام بصری شعر
تقابل و تنازع اشیا و عناصر در شعر
شعر نیمایی فرصتی اثربخش برای شعر امروز
هم افزایی زبان دیروز و امروز
آشنایی با اسباب مدرنیته
برخورداری روزآمد از ظرفیت های جریان شعر رمانتیک
انتظام روایی شعر
رمانتيسم: خوب يا بد
چالش آفريني ادبي
از جان گفتن و جهان ديدن
زنجيره معنايي زبان
تداركات ادبي
سطرهاي اميد...
سطح شعر و کیفیت دریافت ذهنی
فقدان شيوه هاي شاعري
شعر دغدغه مند...
ضرورت تجهيز و تدارك نخستين
ريشه در شعر
بازآفريني و نوآفريني
شعري كه تسليم است
دنياي اشيا و پديده ها
روزنه
به شرط تجربه...
اصل معتبر توليد معنا
نماي دور نماي نزديك
شروع روشن شاعرانگي
شكل محسوس شعر
كاشفان معصوم معنا
محصور نشدن در قراردادهاي ادبي
عينيت و ذهنيت در شعر امروز
دوباره خواني شعر خود را جدي بگيريم
حيات و ممات يك شعر
فقدان عناصر شعري
طبيعت گرايي در شعر
بدون ترس بنويسيم
فرآيند توليد متن
معاصرت با روزگار خويش
معناآفريني، جان شعر است
خلق ذهنيتي زنانه
گزارش نقص ارتباط
در تدارك شعر
متن معترض
يه يك كليت منسجم بينديشيم
جاده هاي خاكي غريب نويسي
مقدمات آزاد نويسي
شكل و فرجام شعر
كاركرد تخيل در توليد زيبايي
ايجاز و اقناع در شعر
شعري به رنگ روايت
منطق متن و روابط بينامتني
اختلال در ارتباط با متن
حركت به سوي شعر
اختلال در متن
حس و حوصله ي مخاطب را جدي بگيريم
حركت متن از خود به فراخود
ادبيت كلام و كلام ادبي
بازآفريني انسان و طبيعت
آوار برداري از زبان
يك ضلع شعر عاطفه است
تصوير، كانون احساس و معنا
رنج آفرينش شعر را تجربه كنيم
شخصيت فردي و سرنوشت جمعي واژگان
اين شاعر است كه مخاطب خود را انتخاب مي كند.
روايتي كه به مرگ شعر راضي نباشد
شعر، يك بار مصرف نيست
ترس و ترديد در مواجهه با وزن
باتلاق عاطفه
صادره از جان و جهان
رفاقت متن با پديده ها و اشياء
خطرپذيري زباني
فرصت ننوشتن را براي بهتر نوشتن به خود ببخشيم
شكل در سرنوشت شعر دخيل است...
مصيبت هاي فراگيري يك شكل ادبي
توزيع و تبديل تجربيات شخصي
ديداري تر كردن شعر
اصل معتبر موسيقي شعر
شبيه خود بودن
شعر مخاطب مي خواهد
توازن و توزيع توان شاعر
انقباض ذهن و متن
تعادل ادبي و روايت
معناپذيري متن
توان رابطه آفريني در شعر
هم هوايي با هواي تازه
عبور از رمانتيسيسم سطحي
حقيقت خيال انگيز
از چشمي دوربين شاعر
عادات مزاحم زبان محاوره
خون نشاط در رگ هاي شعر
ساده نويسي يا سطحي نويسي؟!
ديگرگونه ديدن...
دواندن اسب خيال در خيابان هاي خرد
مواجهه با متن
تحول از پس تغيير بهنگام
تغيير در جان و جهان شعر
الگوي مشترك شعر
ريل گذاري براي تغيير
مجاورت با پديده ها و اشياء
مفهوم غايب آزادي
بداجرايي در شعر
رئاليسم انديشه محور
مصائب و مواهب شعر
به نام و نشان خويش
تدارك ادبي
شعر، يك اتفاق ساده
شكل شريف شعر
«شعر بي دروغ شعر بي نقاب»
سرنوشت شعر
رودخانه ي شعر
مرور شيوه هاي شعر
اشراف بر شكل
نبض مخاطب
تناسب اندام شعر
لحظه ي وقوع شعر
شناخت زبان و زمان
تمايز در اجرا
طي اين مرحله...
مشقي براي فردا
شكل ديداري شعر
شعر به شرط مخاطب...
سايه خيال و عصاي خرد
معنا و مكانيزم معناآفريني
جهان جنگ
خودآگاهي و ديگرنويسي
توقف در خويش
عطف عاطفه به شعر
در پيچ و خم اجراي شعر
يك مواجهه ي نزديك و آرزوهاي نزديك تر
در خمت شعر...
تربيت چشم و ذهن و زبان
مقصد و مقصود شعر
در غيبت اتفاق
در فراز و در فرود زبان
ذهن زايا و زبان گويا
تكه تكه، شعر، شعر مي شود
ابراز و ابزار شعر
بيشتر ببينيم
همه اضلاع شعر
تمرين
مخاطب هوشمند شعر امروز
شعر نشاط انگيز...
شهود شاعرانه در متن
برج بلند نيما
درك دردمندانه ي اتفاق
اجراي متمايز شعر
تمرين
مقصد شعر
بنويسيم حتي به قيمت زماني دورتر از امروز
يك دورهمي واژگاني
تمرين
صعود از شعر
سفر در مه
تمرين
رسايي و رسانايي در شعر
احضار واژه و كشمكش
مطالعه منابع
تمرين تماشا
مواجهه با شعر
...
مشمول فراموشي
توليد همه از هيچ
ميدان خطير شعر كوتاه
مردم نويسي در شعر
ظرفيت هاي در سايه مانده شعر نو
مجاهدت و مكاشفه
جهان آفريني در شعر وظيفه شاعر است
زبان بايد به زندگي نزديك باشد
با احتمال تغيير در پيرامون خويش
خويش بودن و با ديگران بودن
سهم مخاطب...
ديگرگونه نويسي
به شرط کلمه
توصیه
چیزی عوض نخواهد شد
کوتاه بلندی ها
لطفا چشم هایتان را نبندید
مقالات
ادبیات باید به کرونا مبتلا شود / ارمغان بهداروند
انسان شکوه‌مند شعر / ارمغان بهداروند
زبان ورزی در شعر قیصر امین پور ( به بهانه ی نیک داشت تولدش در اردیبهشت) / ارمغان بهداروند
كيمياي كلمه / ارمغان بهداروند
متولد شعر (نگاهي به مجموعه شعر «آبي اما كبود» حسين مهرآذين) / ارمغان بهداروند
بررسی مولفه‌های شعر گفتار در شعر قیصر امین پور / ارمغان بهداروند
مروری کوتاه بر کارکرد اسطوره در شعر فارسی / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (گناه دريا/ فريدون مشيري) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (مانلي/ نيما يوشيج) / ارمغان بهداروند
در نام ونشان كتب شعر (از زبان برگ/ شفيعي كدكني) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (آخرين نبرد/ اسماعيل شاهرودي) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (جاي پا/ سيمين بهبهاني) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتاب شعر (بيعت با بيداري/ طاهره صفارزاده) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (ققنوس در باران- احمد شاملو) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتاب (ماخ اولا- نيما يوشيج) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتاب شعر (هواي تازه- احمد شاملو) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتاب شعر( حنجره زخمي تغزل- حسين منزوي) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان کتب شعر (ارغنون - مهدی اخوان ثالث) / ارمغان بهداروند
روايتي از معشوقه انگاري در شعر نزار قباني و احمد شاملو / ارمغان بهداروند
شاعرانگي هاي بيهقي / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (وقت خوب مصائب) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب (من فقط سپيدي اسب را گريستم) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (با دماوند خموش) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (از زبان برگ) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر- 13 (مرثيه هاي خاك) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (12) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (11) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتاب شعر (10) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (9) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتاب هاي شعر (8) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (7) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتاب (6) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتاب (5) / ارمغان بهداروند
در نام و شنان كتب (4) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (3) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (2) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (1) / ارمغان بهداروند
روند تكوين شعر قيصر امين پور / ارمغان بهداروند