ارمغان بهداروندزندگی نامه
ارمغان بهداروند
متولد‌چهارم اردیبهشت ۱۳۵۳
اندیمشک
دانش آموخته مقطع دکتری زبان و ادبیات فارسی
دبیر کنگره ملی شعر ملک ملکوت
دبیر آوازهای سرزمین مادری
دبیر جشنواره ملی شعر کوتاه جنوب جهان
سردبیر نشریه جمع جمعه
مخاطب ممنوع سال ۱۳۸۰
به من که رسیدی بپیچ سال ۱۳۸۵
اندیمشک پلاک ۹ سال ۱۳۹۰
این روزها که می گذرد ۱۳۹۲
مدیر عامل انجمن هنرهای نمایشی ایران

کتاب ها
مخاطب ممنوع
به من كه رسيدي بپيچ
اين روزها كه مي گذرد
انديمشك پلاك 9
اهل قبور