ارمغان بهداروندزندگی نامه
ارمغان بهداروند
دکتری زبان و ادبیات فارسی
دبیر کنگره ملی شعر ملک ملکوت
دبیر آوازهای سرزمین مادری
دبیر جشنواره ملی شعر کوتاه جنوب جهان
سردبیر نشریه جمع جمعه
مخاطب ممنوع (سال ۱۳۸۰)
به من که رسیدی بپیچ (سال ۱۳۸۵)
اندیمشک پلاک ۹ (سال ۱۳۹۲)
این روزها که می گذرد (سال ۱۳۹۲)
اهل قبور (سال 1396)

کتاب ها
مخاطب ممنوع
به من كه رسيدي بپيچ
اين روزها كه مي گذرد
انديمشك پلاك 9
اهل قبورنقد ها
شلیک به شکل شعر
شعر و ویژگی های سینمایی
راه که بیفتیم ترسمان می ریزد
سرسختی آغاز
نجات یک شعر
کیسیت ها و چیستی ها
شکل های طوفانی شعر
پردازش ذهنی خلاق
لحظه وقوع شعر
جهان تازه بجوییم
متن پیشرو و ماندگار
تطبیق با عصر خویش
زیبایی، تخیل و خلاقیت
مصیبت سرآسیمگی در تولید
خرج خلاقیت...
زهن جویا و زبان زایا
مراقبت از خویش
آزمون دشوار شروع
کارکد مقبول عاطفه
تکیه بر دانش شعر
بی علامتی از شعر
شعر، راه دوری نیست
تدارک عاطفی و تامین هنری
تولد و تبادل در شعر کوتاه
توزیع و القای ذکر و فکر
نابرده رنج گنج میسر نمی شود
جنبه های معنا و شیوه های انتقال معنا
تحلیل وضعیت و خنثی نبودن شاعر
شعر به شرط شعر...
خلق متمایز و هوشمندی شاعر
لذت ادبی
دو قدم به سمت شعر
شعر دغدغه مندی داشته باشیم
شعر به دقیقه اکنون
لابیرنت های فرمایشی متن
به موسیقی شعر بیشتر فکر کنیم
برجسته سازی در متن شعر
معنا و شرط کیفیت ادبی
احضار بهنگام کلمه
کفایت متن...
تمرین خواندن و نوشتن تکلیف است
ابزار خلق شعر
شعر منهای تعجیل
مواجهه ای متمایز و معنابخش
شیفتگی به شرط استقلال تولید
در شعر تن به جبر عادت ندهیم
عصای تلمیح...
نخستین تجربه ها را جدی بگیریم
تربیت ذهنی و آموخته های زبانی را جدی بگیریم
فقدان ادبیت در متن
مقالات
در نام و نشان كتب شعر (گناه دريا/ فريدون مشيري) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (مانلي/ نيما يوشيج) / ارمغان بهداروند
در نام ونشان كتب شعر (از زبان برگ/ شفيعي كدكني) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (آخرين نبرد/ اسماعيل شاهرودي) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (جاي پا/ سيمين بهبهاني) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتاب شعر (بيعت با بيداري/ طاهره صفارزاده) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (ققنوس در باران- احمد شاملو) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتاب (ماخ اولا- نيما يوشيج) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتاب شعر (هواي تازه- احمد شاملو) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتاب شعر( حنجره زخمي تغزل- حسين منزوي) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان کتب شعر (ارغنون - مهدی اخوان ثالث) / ارمغان بهداروند
روايتي از معشوقه انگاري در شعر نزار قباني و احمد شاملو / ارمغان بهداروند
شاعرانگي هاي بيهقي / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (وقت خوب مصائب) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب (من فقط سپيدي اسب را گريستم) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (با دماوند خموش) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (از زبان برگ) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر- 13 (مرثيه هاي خاك) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (12) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (11) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتاب شعر (10) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (9) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتاب هاي شعر (8) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (7) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتاب (6) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتاب (5) / ارمغان بهداروند
در نام و شنان كتب (4) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (3) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (2) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (1) / ارمغان بهداروند
روند تكوين شعر قيصر امين پور / ارمغان بهداروند