ارمغان بهداروندزندگی نامه
ارمغان بهداروند
دکتری زبان و ادبیات فارسی
دبیر کنگره ملی شعر ملک ملکوت
دبیر آوازهای سرزمین مادری
دبیر جشنواره ملی شعر کوتاه جنوب جهان
سردبیر نشریه جمع جمعه
مخاطب ممنوع (سال ۱۳۸۰)
به من که رسیدی بپیچ (سال ۱۳۸۵)
اندیمشک پلاک ۹ (سال ۱۳۹۲)
این روزها که می گذرد (سال ۱۳۹۲)
اهل قبور (سال 1396)

کتاب ها
مخاطب ممنوع
به من كه رسيدي بپيچ
اين روزها كه مي گذرد
انديمشك پلاك 9
اهل قبورنقد ها
مواجهه ای متمایز و معنابخش
عصای تلمیح...
نخستین تجربه ها را جدی بگیریم
تربیت ذهنی و آموخته های زبانی را جدی بگیریم
فقدان ادبیت در متن
شعر نمایشی از حقیقت است
کشف هنری و کنش ادبی
هم جهانی مخاطب و مولف
تمایز ادبی متن
ضرورت تناسب عینیت و ذهنیت در متن
شعر جز اتفاق و ابتکار نیست
نظام بصری شعر
تقابل و تنازع اشیا و عناصر در شعر
شعر نیمایی فرصتی اثربخش برای شعر امروز
هم افزایی زبان دیروز و امروز
آشنایی با اسباب مدرنیته
برخورداری روزآمد از ظرفیت های جریان شعر رمانتیک
انتظام روایی شعر
رمانتيسم: خوب يا بد
چالش آفريني ادبي
از جان گفتن و جهان ديدن
زنجيره معنايي زبان
تداركات ادبي
سطرهاي اميد...
سطح شعر و کیفیت دریافت ذهنی
فقدان شيوه هاي شاعري
شعر دغدغه مند...
ضرورت تجهيز و تدارك نخستين
ريشه در شعر
بازآفريني و نوآفريني
شعري كه تسليم است
دنياي اشيا و پديده ها
روزنه
به شرط تجربه...
اصل معتبر توليد معنا
نماي دور نماي نزديك
شروع روشن شاعرانگي
شكل محسوس شعر
كاشفان معصوم معنا
محصور نشدن در قراردادهاي ادبي
عينيت و ذهنيت در شعر امروز
دوباره خواني شعر خود را جدي بگيريم
حيات و ممات يك شعر
فقدان عناصر شعري
طبيعت گرايي در شعر
بدون ترس بنويسيم
فرآيند توليد متن
معاصرت با روزگار خويش
معناآفريني، جان شعر است
خلق ذهنيتي زنانه
مقالات
در نام و نشان كتب شعر (گناه دريا/ فريدون مشيري) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (مانلي/ نيما يوشيج) / ارمغان بهداروند
در نام ونشان كتب شعر (از زبان برگ/ شفيعي كدكني) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (آخرين نبرد/ اسماعيل شاهرودي) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (جاي پا/ سيمين بهبهاني) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتاب شعر (بيعت با بيداري/ طاهره صفارزاده) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (ققنوس در باران- احمد شاملو) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتاب (ماخ اولا- نيما يوشيج) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتاب شعر (هواي تازه- احمد شاملو) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتاب شعر( حنجره زخمي تغزل- حسين منزوي) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان کتب شعر (ارغنون - مهدی اخوان ثالث) / ارمغان بهداروند
روايتي از معشوقه انگاري در شعر نزار قباني و احمد شاملو / ارمغان بهداروند
شاعرانگي هاي بيهقي / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (وقت خوب مصائب) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب (من فقط سپيدي اسب را گريستم) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (با دماوند خموش) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (از زبان برگ) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر- 13 (مرثيه هاي خاك) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (12) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (11) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتاب شعر (10) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (9) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتاب هاي شعر (8) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (7) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتاب (6) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتاب (5) / ارمغان بهداروند
در نام و شنان كتب (4) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (3) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (2) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (1) / ارمغان بهداروند
روند تكوين شعر قيصر امين پور / ارمغان بهداروند