ارمغان بهداروندزندگی نامه
دکتری زبان و ادبیات فارسی

کتاب ها
مخاطب ممنوع (سال ۱۳۸۰)
به من که رسیدی بپیچ (سال ۱۳۸۵)
اندیمشک پلاک ۹ (سال ۱۳۹۲)
این روزها که می گذرد (سال ۱۳۹۲)
اهل قبور (سال 1396)

جوایز
برنده هیچ جایزه از جشنواره

نقد ها
پازل های هم ربط بیافرینیم
ممیز شعر خود باشیم
بیانیه نویسی ممنوع
شبیه شعر خلق کردن را کنار بگذاریم
بردباری و هوشمندی در خلق شعر
ریشه در شعر
اشیا را بیافرینیم
شکل، شوخی نیست
مرگ متن به بیماری تکرار
مثل یک برف پاییزی
تکیه بر موسیقی متن
شعری که مولد نیست
بال و پر زدن در هوای شعر
در بارش شعر
خلق زنانه ی جهان
معنای خوب اجرای خوب تری طلب می کند
آگاهانه نویسی
وزن و وضع شعر
مرگ سانتی مانتالیسم
شورش حس...
بی هیچ نشانی از شعر
امراض ادبی
آزادی های شکل را قربانی نکنیم
آفرینش هوشمندانه ی متن
فردا روشن است
چه شکلی و چه شرایطی...
روابط اشیا و پدیده ها در متن شعر
واژه ورزی یک ضرورت است
غلبه ناخوشایند عواطف
واژه های تحمیلی
با چراغی در دست
جورچین واژه در اجبار ریتم
شعر چیست؟ این مهم است
شیفته ی متن خود نشویم
شعر تبدیل جهان خود به جهان دیگران است
شور و شوق نویدبخش
اختالا و اغتشاش در واژه و متن
بی هیچ نشانه های شعری
مواجهه‌ی با متن لذت بخش‌تر باید باشد
به شرط کلمه
فراموش نکنیم مخاطب، کاشف متن است
شعر و ضرورت زبان شعر
در غیاب کنش های زبانی
به اقناع و التذاد مخاطب توجه کنیم
دانسته های ادبی شرط لازم است
اعتقاد به اصالت واژه
سلام
بی هیچ تفاوتی با زبان مردم
حاصل چشم و دل خویش
اصل اتفاق ادبی است نه شکل ادبی
مقالات
ادبیات باید به کرونا مبتلا شود / ارمغان بهداروند
انسان شکوه‌مند شعر / ارمغان بهداروند
زبان ورزی در شعر قیصر امین پور ( به بهانه ی نیک داشت تولدش در اردیبهشت) / ارمغان بهداروند
كيمياي كلمه / ارمغان بهداروند
متولد شعر (نگاهي به مجموعه شعر «آبي اما كبود» حسين مهرآذين) / ارمغان بهداروند
بررسی مولفه‌های شعر گفتار در شعر قیصر امین پور / ارمغان بهداروند
مروری کوتاه بر کارکرد اسطوره در شعر فارسی / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (گناه دريا/ فريدون مشيري) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (مانلي/ نيما يوشيج) / ارمغان بهداروند
در نام ونشان كتب شعر (از زبان برگ/ شفيعي كدكني) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (آخرين نبرد/ اسماعيل شاهرودي) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (جاي پا/ سيمين بهبهاني) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتاب شعر (بيعت با بيداري/ طاهره صفارزاده) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (ققنوس در باران- احمد شاملو) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتاب (ماخ اولا- نيما يوشيج) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتاب شعر (هواي تازه- احمد شاملو) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتاب شعر( حنجره زخمي تغزل- حسين منزوي) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان کتب شعر (ارغنون - مهدی اخوان ثالث) / ارمغان بهداروند
روايتي از معشوقه انگاري در شعر نزار قباني و احمد شاملو / ارمغان بهداروند
شاعرانگي هاي بيهقي / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (وقت خوب مصائب) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب (من فقط سپيدي اسب را گريستم) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (با دماوند خموش) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (از زبان برگ) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر- 13 (مرثيه هاي خاك) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (12) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (11) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتاب شعر (10) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (9) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتاب هاي شعر (8) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (7) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتاب (6) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتاب (5) / ارمغان بهداروند
در نام و شنان كتب (4) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (3) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (2) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (1) / ارمغان بهداروند
روند تكوين شعر قيصر امين پور / ارمغان بهداروند