ارمغان بهداروندزندگی نامه
ارمغان بهداروند
متولد‌ چهارم اردیبهشت ۱۳۵۳ اندیمشک
دکتری زبان و ادبیات فارسی
دبیر کنگره ملی شعر ملک ملکوت
دبیر آوازهای سرزمین مادری
دبیر جشنواره ملی شعر کوتاه جنوب جهان
سردبیر نشریه جمع جمعه
مخاطب ممنوع (سال ۱۳۸۰)
به من که رسیدی بپیچ (سال ۱۳۸۵)
اندیمشک پلاک ۹ (سال ۱۳۹۲)
این روزها که می گذرد (سال ۱۳۹۲)
اهل قبور (سال 1396)

کتاب ها
مخاطب ممنوع
به من كه رسيدي بپيچ
اين روزها كه مي گذرد
انديمشك پلاك 9
اهل قبورنقد ها
شعر دغدغه مند...
ضرورت تجهيز و تدارك نخستين
ريشه در شعر
بازآفريني و نوآفريني
شعري كه تسليم است
دنياي اشيا و پديده ها
روزنه
به شرط تجربه...
اصل معتبر توليد معنا
نماي دور نماي نزديك
شروع روشن شاعرانگي
شكل محسوس شعر
كاشفان معصوم معنا
محصور نشدن در قراردادهاي ادبي
عينيت و ذهنيت در شعر امروز
دوباره خواني شعر خود را جدي بگيريم
حيات و ممات يك شعر
فقدان عناصر شعري
طبيعت گرايي در شعر
بدون ترس بنويسيم
فرآيند توليد متن
معاصرت با روزگار خويش
معناآفريني، جان شعر است
خلق ذهنيتي زنانه
گزارش نقص ارتباط
در تدارك شعر
متن معترض
يه يك كليت منسجم بينديشيم
جاده هاي خاكي غريب نويسي
مقدمات آزاد نويسي
شكل و فرجام شعر
كاركرد تخيل در توليد زيبايي
ايجاز و اقناع در شعر
شعري به رنگ روايت
منطق متن و روابط بينامتني
اختلال در ارتباط با متن
حركت به سوي شعر
اختلال در متن
حس و حوصله ي مخاطب را جدي بگيريم
حركت متن از خود به فراخود
ادبيت كلام و كلام ادبي
بازآفريني انسان و طبيعت
آوار برداري از زبان
يك ضلع شعر عاطفه است
تصوير، كانون احساس و معنا
رنج آفرينش شعر را تجربه كنيم
شخصيت فردي و سرنوشت جمعي واژگان
اين شاعر است كه مخاطب خود را انتخاب مي كند.
روايتي كه به مرگ شعر راضي نباشد
شعر، يك بار مصرف نيست
مقالات
در نام و نشان كتب شعر (گناه دريا/ فريدون مشيري) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (مانلي/ نيما يوشيج) / ارمغان بهداروند
در نام ونشان كتب شعر (از زبان برگ/ شفيعي كدكني) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (آخرين نبرد/ اسماعيل شاهرودي) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (جاي پا/ سيمين بهبهاني) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتاب شعر (بيعت با بيداري/ طاهره صفارزاده) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (ققنوس در باران- احمد شاملو) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتاب (ماخ اولا- نيما يوشيج) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتاب شعر (هواي تازه- احمد شاملو) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتاب شعر( حنجره زخمي تغزل- حسين منزوي) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان کتب شعر (ارغنون - مهدی اخوان ثالث) / ارمغان بهداروند
روايتي از معشوقه انگاري در شعر نزار قباني و احمد شاملو / ارمغان بهداروند
شاعرانگي هاي بيهقي / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (وقت خوب مصائب) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب (من فقط سپيدي اسب را گريستم) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (با دماوند خموش) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (از زبان برگ) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر- 13 (مرثيه هاي خاك) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (12) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (11) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتاب شعر (10) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (9) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتاب هاي شعر (8) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (7) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتاب (6) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتاب (5) / ارمغان بهداروند
در نام و شنان كتب (4) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (3) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (2) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (1) / ارمغان بهداروند
روند تكوين شعر قيصر امين پور / ارمغان بهداروند