ارمغان بهداروندزندگی نامه
دکتری زبان و ادبیات فارسی شاعر و روزنامه‌نگار است.

کتاب ها
مخاطب ممنوع (سال ۱۳۸۰)
به من که رسیدی بپیچ (سال ۱۳۸۵)
اندیمشک پلاک ۹ (سال ۱۳۹۲)
این روزها که می گذرد (سال ۱۳۹۲)
اهل قبور (سال 1396)

جوایز
برنده هیچ جایزه از جشنواره

نقد ها
توجه به اشیاء
بی وسواس نوشتن
به مقصد نزدیک تری
شعر صنعتی
درک تازه ای از واژه ها را تجربه کنیم
توجه عمیق به پدیده های طبیعی
شکل نهایی شعر را باید پیدا کنیم
شروع شیرین شاعرانگی
فقدان برجستگی معنا و اجرا
نماداندیشی و خیال ورزی در متن
تجمیع توان شعری
ارزش بخشی به واژه ها
مواجهه ی مطلوب با اشیاء
توجیه منطقی احضار واژه ها در متن
ضمیر جوشان اولیه را جدی بگیریم
ضرورت شناخت وزن و موسیقی
مزیت درست دیدن
توان تولیدی متن
برای نوشتن باید دلیلی داشته باشیم
خودبودن و از خرد خویش نوشتن
دقت در پیمایش معنایی متن
به نشاط مخاطب در خوانش شعر توجه کنیم
رنج نوشتن را به جان بخریم
عبور از فضاهای مالوف باید به آهستگی رقم بخورد
بهنگام بودن واژه ها و تناسب وزن
کنترل هیجان نخست نوشتن
روح شاعرانه متن
شروع شیرین نوشتن
راه رو به رسیدن
از زبان زنده امروز غافل نشویم
بیان مسئله مردم در شعر
فهم اثرگذاری اثر را تقویت کنیم
ترجیح محتوا بر معماری در تجربه اندوزی ها
به آینده سفر کن
بی هیچ شتابی بخوانیم و بنویسیم
اولویت شناخت نظام نوشتاری شعر
زیبایی های شروع و پایان شعر در توفیق متن تعیین کنننده است
مرکزیت در متن ادبی
به مخاطب خردمندتری بیندیشیم و بنویسیم
فقدان تبدیل ادبی
به گواه شور و شعور ادبی
اولویت تمرکز بر معنا
با گوهر وجودی شعر
کاربردی شاعرانه از خشونت ها
بر اساس بخت و اقبال ننویسیم
منطق نوشتاری متعارف
شبیه تر به دکلمه های سیاسی
شرایط شکلی شعر را باید مرور کنیم
انتقال معنا بدون کمک از واژه
برای چه می نویسیم؟
متمایز دیدن و متفاوت نویسی
بلندنویسی ها پرتگاهند
تبدیل وضعیت ادبی
مولف، باید نخستین ممیز متن خود باشد
مشارکت مطلوب مخاطب در متن
بی ربط نویسی در اتفاق ها
سرشت شعر را فراموش نکنیم
انتقال شاعرانه موقعیت
کیفیت ادبی در متن
عمیق تر شدن وجه عاطفی شعر
لمس شعر در لحظه
افزایش وزنه ی زبان
شروع درست آموختن
فقدان معنا برای متن ضایعه است
سودرسانی به واژه ها
خرسند از دریافت های شاعرانه
در نقطه ی درست شروع
زبان ورزی و زیبانویسی
سالم نویسی و اندیشه ورزی فراموش نشود
در شعر باید به دنبال امضای خود باشیم
خالی از رابطه آفرینی میان پدیده ها
شعر بر تو مبارک است
اهمیت عرض بیش از طول شعر است
بلنداندیشی و کوتاه آفرینی
فقط ننویسیم...
توجه به دو جنبه ی شعریت و طنز
اندیشیده تر بنویسیم
شبیه سازی وظیفه شاعر نیست
درک روشنی از ذهنیت
جبر به کار گیری در برخی واژه ها به نفع شعر نیست
جهان خود جستن
با گلایه از بی توجهی به نقدها
دقت در آفرینش فضای شعر
در مرزی میان شعر و نثر
غیاب روح شعری
بی رنج نوشتن ظلم به خویش است
منش ادبی شعر امروز
با شعر اول باید دوست شد
بی دخالت دادن عناصر شعری
در جستجوی راه
محکم قدم بردار که رد پایت باقی بماند
این حجم از اکتشافات مضمونی
به مقصد رسیدن رنج دارد
انسان قرن بیست و یکم
رجعت به معنا‌آفرینی
اهمیت اجرای متن
از دوستی با شعر لذت ببریم
آگاهانه نویسی در متن
شروع از نقطه درست
تعمیم هوشمندانه‌ی تجربیات ادبی
تولید معنا اولویت دارد
شروع شیرین شعر
به کیفیت هنری شعر توجه کنیم
حرکت در خلاء
موقعیت آفرینی شاعرانه در متن
با بی انگیزگی در نوشتن
درک درست موقعیت
فریبندگی های شاعرانه را فراموش کنیم
بیشتر به اشیا بیندیشیم
ادامه اقناع ادبی
حرکت کُند ذهن و زبان
گفتگو از مقدمات شعر
جذابیت متن را فراموش نکنیم
بیشتر باید با شعر محشور شد
منطق شعر را تجربه کنیم
رباعی می تواند سکوی پرش باشد برایت شاعر!
باید بدانیم برای چه عصری می‌نویسیم
مدیریت متن
موید فرهیختگی و اندیشمندی شاعر
استعانت از جوهر ادبی
فهم و فرهیختگی قابل ستایش
خلاقیت در معنا و ضعف در اجرا
به فعلیت نرسیدن ذهنیت‌ها
با تکیه بر تجربیات دیگران، شبیه خودمان باشیم
به امیدواری روزهای نیامده
خلق موقعیت را جدی بگیریم
به امید افقی بازتر
به جستجوی این همه تفاوت در دو شکل
شروع بهنگام شعر
بیشتر باید خواند
تخیل خلاق
ارتباط گرفتن با جهان بیرون
خیال‌بافی و خیال‌ورزی
نشانه های محتوم شعر
تعمیم موقعیت‌ها در متن
آرام ادامه بده
مقصد شعر و مقصود شاعر
خروج از خصلت های خودکار
با شهامت بنویسیم
واژه و سرنوشت شعر
بهبود عنصر تخیل و تمایز اجرا
خلق جهان ساده‌ی خود
جراحی متن
جهان شبیه تری به خویش بیافرینیم
پیش نیازهای شعر امروز
تغلیظ بیهوده متن
شعر خوب نیازی به توضیح المسائل ندارد
سرگیجه های ادبی
تخیل فعال و بیان هنری
مدیریت ادبی متن
فنون آموزی را فراموش نکنیم
به شکوهمندی شعر بی‌توجه نباشیم
روشن تر از پیش
حضور آگاهانه شاعر باید در تمامیت شعر ادامه یابد
توقف و تعلل
بیشتر شبیه شعر بنویسیم
با ملاحظات عمیق عاطفی
حرکت در غیاب ابزارهای ادبی
وقت پاره کردن این پیله است
مهارت های نوشتاری را باید بیاموزیم
در میان نشانه های تصویری
بخوان و بنویس و تجربه کن
جراحی متن
پلی به فردا روزها
پریشان نویسی...
چشمی که می بیند
تبدیل ذهنیت به متن
گردنه های صعب العبور شعر
دشواری های کوتاه‌نویسی
امیدواری آغاز
خروج از خویش
توقف در گزارش
تنوع گاهی تضییع تولید است
نگاهی توامان به درون و بیرون
جسارت بیشتری باید به خرج داد
لحظه کشف شعر را بیابیم
امان از آموزه های انجمنی
راه روشن فردا
با احتمال عدم انتقال معنی
نگران سرنوشت کلمات باشیم
امکانات زبانی و فرازبانی
ترمیم متن کم از خلق اولیه ندارد
موانع انتقال متن را حذف کنیم
هنجارگریزی‌های زبانی
توان ذهنی پیشروتر از توان اجرا
به رنج بنویسم و امیدوار باشیم
طی این مرحله بی همرهی خضر مکن
عاطفه: کلید ارتباطی متن
چرا باید کوتاه ننویسیم
شوق شروع...
متن را تزیین نکنیم
بی هیچ شباهتی به شعر
خرسندی لمس واقعیات
شاید شعر....
چه تعریفی از شعر داریم؟
شعری که نزدیک است
صمیمانه بنویسیم اما متمایز
زیبایی به نجات متن می اندیشد
بسته های توصیفی کم اثرند
دست ورزی شاعر با واژه ها
پازل های هم ربط بیافرینیم
ممیز شعر خود باشیم
بیانیه نویسی ممنوع
شبیه شعر خلق کردن را کنار بگذاریم
بردباری و هوشمندی در خلق شعر
ریشه در شعر
اشیا را بیافرینیم
شکل، شوخی نیست
مرگ متن به بیماری تکرار
مثل یک برف پاییزی
تکیه بر موسیقی متن
شعری که مولد نیست
بال و پر زدن در هوای شعر
در بارش شعر
خلق زنانه ی جهان
معنای خوب اجرای خوب تری طلب می کند
آگاهانه نویسی
وزن و وضع شعر
مرگ سانتی مانتالیسم
شورش حس...
بی هیچ نشانی از شعر
امراض ادبی
آزادی های شکل را قربانی نکنیم
آفرینش هوشمندانه ی متن
فردا روشن است
چه شکلی و چه شرایطی...
روابط اشیا و پدیده ها در متن شعر
واژه ورزی یک ضرورت است
غلبه ناخوشایند عواطف
واژه های تحمیلی
با چراغی در دست
جورچین واژه در اجبار ریتم
شعر چیست؟ این مهم است
شیفته ی متن خود نشویم
شعر تبدیل جهان خود به جهان دیگران است
شور و شوق نویدبخش
اختالا و اغتشاش در واژه و متن
بی هیچ نشانه های شعری
مواجهه‌ی با متن لذت بخش‌تر باید باشد
به شرط کلمه
فراموش نکنیم مخاطب، کاشف متن است
شعر و ضرورت زبان شعر
در غیاب کنش های زبانی
به اقناع و التذاد مخاطب توجه کنیم
دانسته های ادبی شرط لازم است
اعتقاد به اصالت واژه
سلام
بی هیچ تفاوتی با زبان مردم
حاصل چشم و دل خویش
اصل اتفاق ادبی است نه شکل ادبی
شعر، معماری است
عجله نکنیم...
نمایش های ناقص شعر
راه روشن در پیش
شعر، معمانویسی نیست
شعر، تفنن نیست جدی تر بنویسیم
راه که بیفتیم ترسمان می ریزد
دشمن خویش بودن...
واژه کلوخ کاخ آفرین
شگفتی آفرینی در متن
پیش اندیشی در شعر
نشانه های مشهود شعر
صرف توان و زمان بیشتر
فقدان معاصرت زبان
برای هر واژه توجیهی داشته باشیم
زبان و الگوهای ارتباطی
شعر به دشواری شعر می شود
حجم سیلابی ذهن
پیکره ی موسیقایی متن
شبیه به اعتراضات متن های موسیقی رپ
چرا شعر؟
راه روشن فردا
خیال بافی با تخیل فرق دارد
با چراغی در دست
نقش متمایز شکل در شعر
سادگی و معناآفرینی
کارگردانی هنری متن
موهبت موسیقی
زیر بار سنگین تعلق
بخوان بخوان بخوان
قابل پیش بینی شدن شگرد اجرایی شعر
خلاء اندیشه زایی و خلاقیت
حرکت از شبه شعر به شعر
زیبایی و تناسب در چرخه ترکیب سازی
غیاب مخرب وزن
به امیدواری و مجاهدت خواندن و نوشتن
گزارش هیچ...
شباهت های ناگزیر...
شکل ویژه احضار اشیا
توسعه تجربیات شخصی و تخیل
جو غالب سپیدنویسی
مشقت خلق شعر
شعر خلق زیبایی است
باید جهان خود را خلق کنیم نه جهان دیگران را
راه روشن گفتگو
تزیین و تذهیب شعر
بی تعجیل در انتشار مطالعه کنیم
خلق جهانی فراتر
چهره آرایی شکل و شلختگی متن
با احتمال خلق زیبایی
جهان ذهنی زایا
راه روشن پیش رو...
هدایت وضعیت سیل آسای خیال
در همراهی مولف و مخاطب
بخوان و دوباره به میدان بیا
در غیاب فضیلت های ادبی
سویه های امیدوارکننده ی تخیل
روایت چند لایه ی متن
صعود از راه های نو
رعایت سیر منطقی روایت
تناسب دانستگی و تجربه شاعر
افسون آغازین شعر
دشواری رویارویی در متن
فضای مبتنی بر خلق معنا
عدم رضایتمندی ادبی
موهوم نویسی مزیت نیست
زمینه های مشترک حسی
از خانه تکانی در شعر نترسیم
لحظه وقوع شعر
اصطکاک هنری و التذاذ ادبی اثر
سطرهای پنهان شعر...
آماده ی پرواز...
رویکرد مکانیکی خلق هنری
در غیاب شعر...
به فکر ماندگاری شعر هم باشیم
آراسته به تظاهرات ادبی
مسیریابی ادبی
شعر و کنش اجتماعی
به پذیرش معنایی در مخاطب فکر کنیم
به گزینی در متن شعر
شعرآگاهی...
بی عصای آگاهی
نگران سرنوشت شعر باشیم
جراحی‌های کوچک شعری
فقدان ادبیت در زبان
به تمرکز مخاطب کمک کنیم
بی علائم ادبی
بخوانیم و بدانیم بعد بنویسیم
یک قدم بزرگ
بی هیچ عجله ای بنویسیم...
شعر جدول ضرب نیست! بیشتر بخوانیم
دوباره خوانی نیما
در غیاب شعر...
آگاهی در شعر
شعر از اندیشه متولد می شود
آنم آرزوست
ارزش افزوده تخیل و موسیقی
بیگانه سازی زبان شعر
ریشه در اندیشه
نشاط ادبی لازمه شعر است
مدیریت کردن ذهن فانتزی
شعر، صنعت است
هوشیاری هنری
در تدارک انتقال اتفاق شعر
به کیفیت متن هم توجه کنیم
شروعی قابل دفاع...
همان هراس همیشه
نترسیم از تجربه
شلیک به شکل شعر
شعر و ویژگی های سینمایی
راه که بیفتیم ترسمان می ریزد
سرسختی آغاز
نجات یک شعر
کیسیت ها و چیستی ها
شکل های طوفانی شعر
پردازش ذهنی خلاق
لحظه وقوع شعر
جهان تازه بجوییم
متن پیشرو و ماندگار
تطبیق با عصر خویش
زیبایی، تخیل و خلاقیت
مصیبت سرآسیمگی در تولید
خرج خلاقیت...
زهن جویا و زبان زایا
مراقبت از خویش
آزمون دشوار شروع
کارکد مقبول عاطفه
تکیه بر دانش شعر
بی علامتی از شعر
شعر، راه دوری نیست
تدارک عاطفی و تامین هنری
تولد و تبادل در شعر کوتاه
توزیع و القای ذکر و فکر
نابرده رنج گنج میسر نمی شود
جنبه های معنا و شیوه های انتقال معنا
تحلیل وضعیت و خنثی نبودن شاعر
شعر به شرط شعر...
خلق متمایز و هوشمندی شاعر
لذت ادبی
دو قدم به سمت شعر
شعر دغدغه مندی داشته باشیم
شعر به دقیقه اکنون
لابیرنت های فرمایشی متن
به موسیقی شعر بیشتر فکر کنیم
برجسته سازی در متن شعر
معنا و شرط کیفیت ادبی
احضار بهنگام کلمه
کفایت متن...
تمرین خواندن و نوشتن تکلیف است
ابزار خلق شعر
شعر منهای تعجیل
مواجهه ای متمایز و معنابخش
شیفتگی به شرط استقلال تولید
در شعر تن به جبر عادت ندهیم
عصای تلمیح...
نخستین تجربه ها را جدی بگیریم
تربیت ذهنی و آموخته های زبانی را جدی بگیریم
فقدان ادبیت در متن
شعر نمایشی از حقیقت است
کشف هنری و کنش ادبی
هم جهانی مخاطب و مولف
تمایز ادبی متن
ضرورت تناسب عینیت و ذهنیت در متن
شعر جز اتفاق و ابتکار نیست
نظام بصری شعر
تقابل و تنازع اشیا و عناصر در شعر
شعر نیمایی فرصتی اثربخش برای شعر امروز
هم افزایی زبان دیروز و امروز
آشنایی با اسباب مدرنیته
برخورداری روزآمد از ظرفیت های جریان شعر رمانتیک
انتظام روایی شعر
رمانتيسم: خوب يا بد
چالش آفريني ادبي
از جان گفتن و جهان ديدن
زنجيره معنايي زبان
تداركات ادبي
سطرهاي اميد...
سطح شعر و کیفیت دریافت ذهنی
فقدان شيوه هاي شاعري
شعر دغدغه مند...
ضرورت تجهيز و تدارك نخستين
ريشه در شعر
بازآفريني و نوآفريني
شعري كه تسليم است
دنياي اشيا و پديده ها
روزنه
به شرط تجربه...
اصل معتبر توليد معنا
نماي دور نماي نزديك
شروع روشن شاعرانگي
شكل محسوس شعر
كاشفان معصوم معنا
محصور نشدن در قراردادهاي ادبي
عينيت و ذهنيت در شعر امروز
دوباره خواني شعر خود را جدي بگيريم
حيات و ممات يك شعر
فقدان عناصر شعري
طبيعت گرايي در شعر
بدون ترس بنويسيم
فرآيند توليد متن
معاصرت با روزگار خويش
معناآفريني، جان شعر است
خلق ذهنيتي زنانه
گزارش نقص ارتباط
در تدارك شعر
متن معترض
يه يك كليت منسجم بينديشيم
جاده هاي خاكي غريب نويسي
مقدمات آزاد نويسي
شكل و فرجام شعر
كاركرد تخيل در توليد زيبايي
ايجاز و اقناع در شعر
شعري به رنگ روايت
منطق متن و روابط بينامتني
اختلال در ارتباط با متن
حركت به سوي شعر
اختلال در متن
حس و حوصله ي مخاطب را جدي بگيريم
حركت متن از خود به فراخود
ادبيت كلام و كلام ادبي
بازآفريني انسان و طبيعت
آوار برداري از زبان
يك ضلع شعر عاطفه است
تصوير، كانون احساس و معنا
رنج آفرينش شعر را تجربه كنيم
شخصيت فردي و سرنوشت جمعي واژگان
اين شاعر است كه مخاطب خود را انتخاب مي كند.
روايتي كه به مرگ شعر راضي نباشد
شعر، يك بار مصرف نيست
ترس و ترديد در مواجهه با وزن
باتلاق عاطفه
صادره از جان و جهان
رفاقت متن با پديده ها و اشياء
خطرپذيري زباني
فرصت ننوشتن را براي بهتر نوشتن به خود ببخشيم
شكل در سرنوشت شعر دخيل است...
مصيبت هاي فراگيري يك شكل ادبي
توزيع و تبديل تجربيات شخصي
ديداري تر كردن شعر
اصل معتبر موسيقي شعر
شبيه خود بودن
شعر مخاطب مي خواهد
توازن و توزيع توان شاعر
انقباض ذهن و متن
تعادل ادبي و روايت
معناپذيري متن
توان رابطه آفريني در شعر
هم هوايي با هواي تازه
عبور از رمانتيسيسم سطحي
حقيقت خيال انگيز
مقالات
در غیاب مدارسِ شعر / ارمغان بهداروند
ادبیات باید به کرونا مبتلا شود / ارمغان بهداروند
انسان شکوه‌مند شعر / ارمغان بهداروند
زبان ورزی در شعر قیصر امین پور ( به بهانه ی نیک داشت تولدش در اردیبهشت) / ارمغان بهداروند
كيمياي كلمه / ارمغان بهداروند
متولد شعر (نگاهي به مجموعه شعر «آبي اما كبود» حسين مهرآذين) / ارمغان بهداروند
بررسی مولفه‌های شعر گفتار در شعر قیصر امین پور / ارمغان بهداروند
مروری کوتاه بر کارکرد اسطوره در شعر فارسی / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (گناه دريا/ فريدون مشيري) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (مانلي/ نيما يوشيج) / ارمغان بهداروند
در نام ونشان كتب شعر (از زبان برگ/ شفيعي كدكني) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (آخرين نبرد/ اسماعيل شاهرودي) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (جاي پا/ سيمين بهبهاني) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتاب شعر (بيعت با بيداري/ طاهره صفارزاده) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (ققنوس در باران- احمد شاملو) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتاب (ماخ اولا- نيما يوشيج) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتاب شعر (هواي تازه- احمد شاملو) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتاب شعر( حنجره زخمي تغزل- حسين منزوي) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان کتب شعر (ارغنون - مهدی اخوان ثالث) / ارمغان بهداروند
روايتي از معشوقه انگاري در شعر نزار قباني و احمد شاملو / ارمغان بهداروند
شاعرانگي هاي بيهقي / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (وقت خوب مصائب) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب (من فقط سپيدي اسب را گريستم) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (با دماوند خموش) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (از زبان برگ) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر- 13 (مرثيه هاي خاك) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (12) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (11) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتاب شعر (10) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (9) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتاب هاي شعر (8) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (7) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتاب (6) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتاب (5) / ارمغان بهداروند
در نام و شنان كتب (4) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (3) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (2) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (1) / ارمغان بهداروند
روند تكوين شعر قيصر امين پور / ارمغان بهداروند