حسین جلال‌پور

نقد ها
در مرحلۀ دوم
مرحلۀ اول
فضایی در احاطهٔ کلی‌گویی
کارتن‌خواب
نشانه‌های آشنا
زیبایی کجاست؟
معضل ردیف
دوزبانی
کارایی‌ازدست‌داده
بی‌تازگی
باز بسوزانم
روایت اولیه
ضرورت‌ها
گم کردن
افسوس و آه
ظرف ترکیب‌های ناهمگن؟
تداعی‌ها
افسوس ولی...
درهم‌ریختگی
زمان‌ها
با دید دیگران
بی تو
خواب آشفته
گسترش رباعی
تفاوت پنجره
کلی‌گویی
مکان رویداد
از پس شعر
لحظه‌های شعر
خیره شو
شعرها جمعِ کلمه‌هایند
شعر خودت را بنویس
رفیقِ نارفیق
ضعف تألیف
درگیر گذشته و در امروز
یک‌دست ولی کلّی‌پرداز
تجربه‌ی نوشتن
رباعی‌ها
تجربه کنیم
همه‌ی اجزا با هم...
اغراق در فعل
آیا درست است؟
این حرف‌ها
حفره‌ها چیستند؟
از خودمان استفاده کنیم
حدود رباعی
می‌توانیم
پاکیزه‌تر و سالم‌تر
ناگفته‌گذاری‌ها
خواب از سر شب
تناقض و بی‌ارتباطی
پیچیدگی‌های نالازم
دوریِ مصراع‌ها از هم
نشان بدهیم
کلیات و جزئیات
وزن و درگیری‌هایش
پریشانیِ زمان‌ها
زبان و ملزوماتش
شعر و قدرت خودش
اسیر قبل
ناقص‌گویی
معنی‌های ضمنی
گام‌های نخستین
وزن
زیادی‌های متن
فرم یا محتوا، قلبِ عروضی
رابطه‌های مبهم
پریشانیِ صفات
لکنت‌ها
تصویرهای اجباری
پریشانیِ بیت‌ها
...ولی بهتر از این بایستی
هنرمندی یا تقلید؟
دوگانگی، سردرگُمی
برگشتن و نگاه‌کردن
آغاز و انجام
فضای معکوس؟
وزن‌های طولانی
زمان‌های پیدا
رو به جلو
صورت‌های نابه‌جا
صورت‌های نابه‌جا
ردیفِ تنها
قافیه‌های جمع
معضلِ این و آن
از گذشته در امروز
سردرگُم در انواع
قافیه و قبل از قافیه
اضافه‌ها و کمبودها
حضور شاعر یا تحمیل سنّت؟
ادامه‌دار
صفت‌های حذف‌شدنی
گفتنِ نگفتنی‌ها
در ابتدای راه