جواد نوریزندگی نامه
جواد نوری. متولد 1356 شهرستان بهار. متاهل. دارای دوفرزند. کارشناس ارشد ادبیات کارشناس واحد شعر و ادبیات حوزه هنری همدان به مدت ده سال. رئیس انجمن ادبی بهار به مدت هفت سال. رییس انجمن حافظ شناسی مدت دوسال. عضو هیئت مدیره خانه شعروادب استان همدان. سردبیر ماهنامه نشاط بهار. برگزیده و داور چندین مورد جشنواره ملی و استانی استان همدان. برگزیده دو دوره مسابقه ملی و طنز قندپهلو. دبیر بخش شعر فصلنامه فرهنگی ادبی پرنیان حوزه هنری استان همدان (دوازده شماره )

کتاب ها
آثار و تالیفات:
مجموعه شعر طنز شاهنامه مدرن 1381 نشر مصفای الوند.
گردآوری و تصحیح اشعار رضا بهاری از شعرای قرن دوازدهم شهربهار نشرمکنون 1385 .
تاریخ فرهنگ عمومی و مشاهیر بهار، نشر شاملو مشهد 1390.
مجموعه شعر طنز واترپلو باماهی. نشر سوره مهراستان همدان. 1395.
مجموعه شعر طنز بی ادبیات. تهران نشر نیماژ 1395. هزار و دویست سال طنز استان همدان. ناشر دانشنامه بزرگ همدان.
فرهنگ عامیانه بهار 1396دانشنامه بزرگ همدان. 1400
مجموعه پژوهشهای میدانی درخصوص مردم شناسی و نحوه عزاداری های مذهبی بهار. 1392 نشرشاملو مشهد.
تالیف و ترجمه ضرب المثلهای ترکی. نشر برکت کوثر 1394 و...