جواد نوریزندگی نامه
جواد نوری. متولد 1356 شهرستان بهار. متاهل. دارای دوفرزند. کارشناس ارشد ادبیات کارشناس واحد شعر و ادبیات حوزه هنری همدان به مدت ده سال. رئیس انجمن ادبی بهار به مدت هفت سال. رییس انجمن حافظ شناسی مدت دوسال. عضو هیئت مدیره خانه شعروادب استان همدان. سردبیر ماهنامه نشاط بهار. برگزیده و داور چندین مورد جشنواره ملی و استانی استان همدان. برگزیده دو دوره مسابقه ملی و طنز قندپهلو. دبیر بخش شعر فصلنامه فرهنگی ادبی پرنیان حوزه هنری استان همدان (دوازده شماره )

کتاب ها
آثار و تالیفات:
مجموعه شعر طنز شاهنامه مدرن 1381 نشر مصفای الوند.
گردآوری و تصحیح اشعار رضا بهاری از شعرای قرن دوازدهم شهربهار نشرمکنون 1385 .
تاریخ فرهنگ عمومی و مشاهیر بهار، نشر شاملو مشهد 1390.
مجموعه شعر طنز واترپلو باماهی. نشر سوره مهراستان همدان. 1395.
مجموعه شعر طنز بی ادبیات. تهران نشر نیماژ 1395. هزار و دویست سال طنز استان همدان. ناشر دانشنامه بزرگ همدان.
فرهنگ عامیانه بهار 1396دانشنامه بزرگ همدان. 1400
مجموعه پژوهشهای میدانی درخصوص مردم شناسی و نحوه عزاداری های مذهبی بهار. 1392 نشرشاملو مشهد.
تالیف و ترجمه ضرب المثلهای ترکی. نشر برکت کوثر 1394 و...نقد ها
ترانه و توصیف
اندک و ناقص
انتخاب وزن مناسب
اول اثبات شاعری
مطالعه نقدهای دیگران
ترکیب سازی در شعر نو
سوگ سروده ها و لوازم آن
راه دور و دراز است
هیچانه و مقدمات شعر کودک
دفع دخل مقدر
رقص موج سکوت
آفرین به این خلاقیت
جای خالی مطالعه
جسارت و اسارت
تقویت نگاه متفاوت
طرحی نو باید درانداخت
دشواری وزن های کوتاه و نو
تکرار زیاد آفت است
قدم های اولیه شاعری
از ابهام به وضوح
جای خالی طنز
انسان مدرن،تناقض ها و تضادها
به درخشش شهاب
از شعر تا شعار
آفرین و خوش آمدید
اندکی تمرکز و تعمق
زنانگی یا زنمردانگی
اثر و تاثیر
روایت شیدایی آرام یا طوفانی؟؟
تازه کار و تازه نفس
توشه برداری از ادبیات گذشته
سهل انگاری درشعر
این نقد بگیر و دست از آن نسیه بدار
انتقاد و‌لوازم آن
ناسازگاری ترکیب ها
در پیله شاعری
مهار شور شاعرانه
این فراق لعنتی
خود زنی در شعر امتیاز یا نقص؟
شعر و مکانیزم سرایش
مطرب نگاه دار همین‌ره که میزنی
روایت های تکراری
ایضا رباعی
شتاب زده نباشید
ادب فنای شاعری
هرچه هست فاخر نیست
ناهمراهی لفظ و معنی
شیوه ابتدایی شاعری
غزل بی روایت
روایت تاریخی یا روایت شاعرانه
نگاه نو در میان کهنگی ها
یک یا حسین دیگر
کمی اراده بیشتر
شادی و پشیمانی
ضعف در اوج مبالغه
وزن ناموزون
قدم نو رسیده مبارک
فعلا غزل را بچسب
کوتاه و نامختصر
نقطه از اول
تازه نفس باتجربه
غوغای معانی ناقص
راه تورا می خواند
گل عزیز است غنیمت شمریدش، اما...
از عشق خواری تا عشق بازی