آرش شفاعیزندگی نامه
شاعر، منتقد و روزنامه نگار. متولد 1354 در مشهد، دانشجوی دکترای علوم ارتباطات اجتماعی و دبیر سرویس فرهنگ و هنر روزنامه قدس.

کتاب ها
تهران شبیه هر شب دیگر سیاه بود، جمعه خیابان ولیعصر، در حد مرگ، پنکه قدیمی، ترافیک فرشتهنقد ها
ناکام و ناکامل
مسألۀ تریبون‌ها و شعر عاشقانه
حرکتی رو به جلو
تجربۀ زیسته را قدر بدانیم
مثل یک باغبان با خون دل
کمی تصویر لازم است
دربارۀ شعر روایی
شعر گفتن وسط خاص و عام
سکانس‌هایی خوب، تدوین نادرست
تخیل، تخیل، تخیل
نوآوری آری ولی به شرطی....
دوسبز آبی بلاتکلیف
بیان مستقیم، شعر نمی‌شود
در پیج و خم زبان
فرق ماه و زمین
تسلط بر چم و خم زبان
معشوقی که شناسنامه ندارد
ارتباط عمودی مختل شده است
مرعوب کردن مخاطب
سایۀ فرم بر سر مضمون
به تخیلتان سخت بگیرید
باید به شعر وقت بیشتری بدهیم
حتی درصط های مرا با خطا نوشت
حتی یک کلمه!
انرژی بیشتری بگذارید
بر تخیل و زبان مهار بزنیم
به اولین اتخاب شک کنید
سرعت سرودتان را کمتر کنید
کلمات را بی دلیل مصرف نکنیم
شعر کمی هم جنون می خواهد
مضمون مهم تر است یا زیبایی شعر؟
توقع از شعر را بالا ببرید
اتفاقاً باید سخت گرفت
ارزش کلمات را بدانیم
کلیشه شکستن کافی نیست
خورشید باش، ستاره نباش
دایرۀ انتخاب‌ها را گسترش دهید
غزل با زبان امروز
دشواری امروزی حرف زدن
آشفتگی در زبان
به قافیه فکر کنیم
ایراد در رسانندگی معنا
بیانیه به جای شعر
آسان گیری ممنوع!
در انتظار شگفت انگیزی
مثل آشپزی که حواسش هست
مثل یک دوندۀ المپیکی
اینهمه آسان گیری؟
در اهمیت پایان بندی
ابهامات در ده کلمه