آرش شفاعیزندگی نامه
شاعر، منتقد و روزنامه نگار. متولد 1354 در مشهد، دانشجوی دکترای علوم ارتباطات اجتماعی و دبیر سرویس فرهنگ و هنر روزنامه قدس.

کتاب ها
تهران شبیه هر شب دیگر سیاه بود، جمعه خیابان ولیعصر، در حد مرگ، پنکه قدیمی، ترافیک فرشتهنقد ها
کلی گویی بس است
توزیع نوآوری
پاشنۀ آشیل
باید و نباید شعر سیاسی
آویزان از شاخۀ عشق
آسیب ردیف بلند
مطالعه کنید و بازهم مطالعه کنید
شباهت کار هنری و کار اقتصادی
باز هم مشکل رباعی
مقایسۀ دو غزل از یک شاعر
نگر! من بیست سالم شد
چوگان سعادت
پاگرفتن در یک غزل
تکنیک زدگی
مقایسۀ دو بیت از یک شاعر
دو لبۀ شعر
از کلیشه‌ها دل بکنید
رگبار تصویرهای ناقص
از آینه تا آیینه
یک ساختار بی پایان
در معایب قافیه
از دست رفتن مضمون
یک حسن و دو عیب
مراتب تأثیرپذیری
تولید بیت اول به دستور قالب
راضی شدن به بیست و پنج، پس از صد
قانع کردن مخاطب سخت است
اهمیت موسیقی در غزل
در تقلید توقف نکنید
شاعرانه ببینید، عالمانه بخوانید
بازهم بخوانید
روایت ناقص
رد شدن از آفتاب به دلیل همسایگی
ًحباب از آب درآمد
مصرف کلمه در شعر
رابطۀ شقایق و نیلوفر
تصویرسازی و تصویرنسازی
قافیه را بیاموزید
میانبر از تجربه‌های گذشته
شعر سرکشی کرده
شعر یا شعرنو؟
سرگردانی یا حیرت؟
دربارۀ پیچیدگی و سادگی
تنها بیت دوم
زبان، زبان، زبان
شناگری که از آب می‌ترسد
یک شعر نسبتاً جمع و جور
خوشحالم که اشعار شما را نقد همی کنم
شاعر مثل قاتل حرفه‌ای عمل می‌کند
شعر را سخت بگیرید، خیلی سخت!