آرش شفاعیزندگی نامه
شاعر، منتقد و روزنامه نگار. متولد 1354 در مشهد، دانشجوی دکترای علوم ارتباطات اجتماعی و دبیر سرویس فرهنگ و هنر روزنامه قدس.

کتاب ها
تهران شبیه هر شب دیگر سیاه بود، جمعه خیابان ولیعصر، در حد مرگ، پنکه قدیمی، ترافیک فرشتهنقد ها
دردسرهای بدون دردسر شعر گفتن
گسست زبان و عاطفه
فعلاً خوب بخوانید
باز هم بخوانید و کمتر بنویسید
دادو ستد تصویر و روایت
خیال فدای زبان شده است
قواعد وزن و قافیه را مطالعه کنید
تضاد موسیقی و زبان
جیرجیرکی با پاهای ارغوانی
چرا شعر محاوره؟
مجوز خروج به مخاطب
پخته خواری تا کی؟
انرژی زیاد برای حرفهای معمولی
شاعر، باید رندی هم بلد باشد
زندگی نقشۀ یک زندان است
استفاده نوآورانه از ظرفیت فعل
خودانتقادی در شعر را بیاموزید
کم دقتی در زبان
«صور خیال» را بخوانید
ریلها به هم نمی‌رسند
اهمیت کشف به جای تقلید
زمین زدن وزنۀ اول
غروب تلخ بهمن
یهودای نگاه
زبانی که هنوز پخته نیست
در مسیر رشد
در انتظار یک اتفاق تازه
شعر را ساده نگیرید
پایان بندی در شعر سپید
کلی گویی بس است
توزیع نوآوری
پاشنۀ آشیل
باید و نباید شعر سیاسی
آویزان از شاخۀ عشق
آسیب ردیف بلند
مطالعه کنید و بازهم مطالعه کنید
شباهت کار هنری و کار اقتصادی
باز هم مشکل رباعی
مقایسۀ دو غزل از یک شاعر
نگر! من بیست سالم شد
چوگان سعادت
پاگرفتن در یک غزل
تکنیک زدگی
مقایسۀ دو بیت از یک شاعر
دو لبۀ شعر
از کلیشه‌ها دل بکنید
رگبار تصویرهای ناقص
از آینه تا آیینه
یک ساختار بی پایان
در معایب قافیه