آرش شفاعیزندگی نامه
شاعر، منتقد و روزنامه نگار. متولد 1354 در مشهد، دانشجوی دکترای علوم ارتباطات اجتماعی و دبیر سرویس فرهنگ و هنر روزنامه قدس.

کتاب ها
تهران شبیه هر شب دیگر سیاه بود، جمعه خیابان ولیعصر، در حد مرگ، پنکه قدیمی، ترافیک فرشتهنقد ها
اتفاقاً باید سخت گرفت
ارزش کلمات را بدانیم
کلیشه شکستن کافی نیست
خورشید باش، ستاره نباش
دایرۀ انتخاب‌ها را گسترش دهید
غزل با زبان امروز
دشواری امروزی حرف زدن
آشفتگی در زبان
به قافیه فکر کنیم
ایراد در رسانندگی معنا
بیانیه به جای شعر
آسان گیری ممنوع!
در انتظار شگفت انگیزی
مثل آشپزی که حواسش هست
مثل یک دوندۀ المپیکی
اینهمه آسان گیری؟
در اهمیت پایان بندی
ابهامات در ده کلمه
چند گام جلوتر بیایید
سفری به قرن پنجم هجری
دربارۀ ترکیب سازی
جای «خیال» خالی است
در محدودۀ توصیف نمانید
پرداخت در شعر مهم است
دو شعر متفاوت از یک شاعر
فرمول‌ها را کنار بگذارید
شاعری کنید نه سخنوری
شعر خوب مانند یک پرواز موفق
شعر گفتن در نگاه اول ساده است
توجه به زبان، لطفاً
گریختن از تلۀ تکرار
فضاهای تازه را تجربه کن!
دردسر «تبرسازی»
چرا سه شنبه؟!
کافه و باران را بی خیال شوید!
شتاب زدگی در نوآوری
وسواس در زبان شعر
بازی با زبان لازمۀ کار شاعری است
تعریف ما از شعر چیست؟
باید بی رحمانه شعر را کوتاه کرد
رباعی های یک بیتی
چندفضایی در زبان
از چپ به راست ننویسید
تفاوت ایجاز و خلاصه گویی
فرارفتن از کلیشه‌ها
تفاوت شعر اجتماعی و نظم
عشق و تشبیه به انواع بلایای طبیعی
شاعری با شتاب زدگی ممکن نیست
چه گفتن یا چگونه گفتن؟
آسان گیری در شعر ممنوع!