آرش شفاعیزندگی نامه
شاعر، منتقد و روزنامه نگار. متولد 1354 در مشهد، دانشجوی دکترای علوم ارتباطات اجتماعی و دبیر سرویس فرهنگ و هنر روزنامه قدس.

کتاب ها
تهران شبیه هر شب دیگر سیاه بود، جمعه خیابان ولیعصر، در حد مرگ، پنکه قدیمی، ترافیک فرشتهنقد ها
توجه به تخیل
تکلیف خودتان را روشن کنید
دنباله روی از قالب
یک پیشنهاد
اقتصاد کلمات
یک جای خالی را پر کنید
بیرون آمدن از محدودیت، خودش یک هنر بزرگ است
کاهش سطح توقع مخاطب
در ابتدا وزن را بیاموزید
سالی که غرور گدایی کرد
اهمیت ایجاد هارمونی در اثر هنری
توضیح دادن در شعر ممنوع است!
قواعد قافیه و وزن را بیاموزید
فقط توصیف کافی نیست
قواعد قافیه را بیاموزید
در مذمت گاو بدعهدی معشوقه
دایرۀ واژگان خود را وسیع تر کنید
وزن، وزن، وزن
یکنواختی را به هم بزنید
دردسرهای بدون دردسر شعر گفتن
گسست زبان و عاطفه
فعلاً خوب بخوانید
باز هم بخوانید و کمتر بنویسید
دادو ستد تصویر و روایت
خیال فدای زبان شده است
قواعد وزن و قافیه را مطالعه کنید
تضاد موسیقی و زبان
جیرجیرکی با پاهای ارغوانی
چرا شعر محاوره؟
مجوز خروج به مخاطب
پخته خواری تا کی؟
انرژی زیاد برای حرفهای معمولی
شاعر، باید رندی هم بلد باشد
زندگی نقشۀ یک زندان است
استفاده نوآورانه از ظرفیت فعل
خودانتقادی در شعر را بیاموزید
کم دقتی در زبان
«صور خیال» را بخوانید
ریلها به هم نمی‌رسند
اهمیت کشف به جای تقلید
زمین زدن وزنۀ اول
غروب تلخ بهمن
یهودای نگاه
زبانی که هنوز پخته نیست
در مسیر رشد
در انتظار یک اتفاق تازه
شعر را ساده نگیرید
پایان بندی در شعر سپید
کلی گویی بس است
توزیع نوآوری