آرش شفاعیزندگی نامه
شاعر، منتقد و روزنامه نگار. متولد 1354 در مشهد، دانشجوی دکترای علوم ارتباطات اجتماعی و دبیر سرویس فرهنگ و هنر روزنامه قدس.

کتاب ها
تهران شبیه هر شب دیگر سیاه بود، جمعه خیابان ولیعصر، در حد مرگ، پنکه قدیمی، ترافیک فرشتهنقد ها
مطالعۀ شعر را پیگیرانه دنبال کنید
چرت مخاطب را پاره کن
آقای شاعر! به خودت بیا
خوش آمدی استاد!
هارمونی در رباعی یادتان نرود
همان حرف ها را تکرار می کنیم
به کیفیت بندیش
به ریزه کاری‌های زبانی دقت کنیم
محافظه کار نباشید
ارتباط غزه و سین کیانگ
ردپای پلنگ صورتی
دشواری رباعی سرایی
رباعی هایی که رباعی نیست
رعایت وزن را جدی بگیرید
شعر موفق، شگفت آور است
شعر کوتاه، سخت تر است
شاعر زمانۀ خود بودن
قدر یک دنیا سخن با پیرهن دارم
قضاوت با شاعر و خوانندگان!
بی رحمانه حذف کن!
مجوز ورود به قورباغۀ درختی
«نامه های نیما» را بخوانید
فردیت شاعرانه را فراموش نکنیم
زبان و باز هم زبان
زمین مرکز عالم نیست
ریسک کردن، شکست خوردن هم دارد
تجربه های مقدماتی در شعر نیمایی
به کلمات دقت کن
نثر یا شعر؟!
تمرکز بر روی وزن شعر
توقف در توصیف
چند هوایی در زبان شعر
شعر امروز و بیماری بی دردی
اندر مصائب نگنجیدن
یک عاشورایی خواندنی
غفلت از تصویرسازی
دوگانگی در لحن شعر
مضمون آفرینی لازم است اما کافی نیست
ذهنیت بس است
بیت مطلع خیلی مهم است
منطق شعر باید مخاطب را میخکوب کند
تمرکز بر روی قافیه
در اهمیت حتی یک واژه
به انتخاب تو، آن اتفاق می افتاد
ارزش هر کلمه در یک شعر کوتاه
اولین انتخاب، بهترین انتخاب نیست
لطفاً به خودتان سخت بگیرید
زبان را آسان نگیریم
خوب وبد تجربه های متفاوت
اندر مصائب تکرار یک ساختار