حامد یعقوبیزندگی نامه
حامد یعقوبی
متولد اردیبهشت 1361
شاعر و روزنامه نگار
دبیر تحریریه هفته نامه کرگدن
کتاب ها:
مجموعه غزل برهوت
مجموعه غزل سرباز بی همدرد خون آلود