لیلا کردبچهزندگی نامه
شاعر، پژوهشگر، ویراستار. فعّال در حوزۀ شعر. دکترای ادبیات معاصر.

کتاب ها
مجموعه شعرها:
ـ صدایم را از پرنده‌های مرده پس بگیر
ـ حرفی بزرگتر از دهان پنجره
ـ کلاغمرگی
ـ چراکه نبودی
ـ غمزیستی
ـ آواز کرگدن
ـ نشت گاز در شبِ تنهایی

آثار پژوهشی:
ـ زبان شعر امروز (دورۀ سه‌جلدی)
ـ سیر تحول زبان شعر مهدی اخوان‌ثالث
ـ نُت‌های سپید(پژوهشی در موسیقی شعر سپید)
ـ ساختار نحوی زبان شعر
ـ پژوهشی در آثار حسین پناهی

جوایز
جشنوارۀ بین‎المللی شعر فجر
شب‌های شهریور (سه دوره)
ایران ما
شعر زنان
و...

نقد ها
اهمیت تعامل شاعر با مخاطب
تعلیق بین هایکو و شعر کوتاه
بی‌درایتی در انتخاب نشانه
تصویرِ یک لحظۀ نفسگیر
واژه‌های کهن، لزوماً شاعرانه نیستند
نیاز به مطالعۀ بسیار دربارۀ شعر
هوشمندی در کاربرد قافیه هنر است
بیشتر شعر بخوانید
بی‌فرجامی
ناتوانی در هدایت مضمون اثر
به‌هم ریختن بی‌دلیل اجزای کلام
توجه به تغییر زاویۀ دید
خطرِ فاصله‌گیری از فهمِ مخاطب
اهمیّت مضمون‌پردازی
اصرار به موافقت با مخاطبِ فضای مجازی
ارائۀ اطلاعات بسیار، به مخاطبِ بی‌توجه
اهمیت تنوع لحن
لزوم مطالعه شعر
افراط در کاربرد تنها یک شیوه
ریزش تصاویر در مرحلهء دوم
وزن عروضی را بیاموزید
نمادپردازی بر پایهء اشتراکات ذهنی
الزام به رعایت ایجاز
درنظر گرفتنِ داشته‌های ذهنیِ مخاطب
ساختار باز
پایانِ بی‌تنش
فاصله‌گیری از ساختارهای معمول در نثر
نیاز شعر به غربال
گم کردن نخ اصلی
یک تشبیه برای خلق یک شعر کافی نیست
تلاش نافرجام برای رسیدن موسیقی
عناصرِ نشان‌دار
عدمِ صراحتِ هوشمندانه
ارتقای دلنوشته به‌سمت شعر
شاعرانه بودن و شعر نبودن
اهمیت کشف‌های دست‌اول در آثارِ کشف‌محور
هیجانِ رهایی از قیدوبندهای موسیقایی
توجه به واکنش آواییِ واژه‌ها در کنار هم
دقت به نکات ریز امّا مهم
گیر کردن پشت دیوار شنوایی
پرکردن ذهن مخاطب با حواشی
گونه‌ای کم‌بسامد امّا ارجمند در عاشقانه‌سرایی
اصرار بر معماپردازی
اِعجاب دربرابر کشف‌های ساده
راحت و صمیمی با مخاطب
موسیقیِ تأثیرگذار
اهمیت زوایای گوناگون در ساخت تصویر
لزوم فاصله‌گیری از اثر
نیاز به آموختنِ زبان‌آوری
اهمیت برش‌های درون‌سطری
حذف عناصرِ مازاد بر نیازِ متن
شاعر تصوّر کند محدودیتِ تعداد واژگان دارد
حلقه‌های بدیعِ اتصال
حاکمیت لحن واحد بر سه احساس متفاوت
سهل‌انگاری در دروغ‌گویی
مسیر زیبای بی‌هدف
توفیق در تولید مفاهمه
کلماتِ بلاتکلیف
توجه به سؤالات بی‌پاسخ در ساختار شعر
لزومِ آشنایی با زبان فارسی، پیش از فارسی‌نویسی
مرگ‌اندیشیِ عمیق
شناخت گونه‌ها و توانمندی‌های جاندارانگاری
کنایه‌‌های حقیقی
سپیدسرایی به‌معنای خداحافظی با موسیقی شعر نیست
کشف تصویر، کافی نیست
شعر کارگری، بدون حرف‌های کلیشه‌ای
تمرین تصویرسازی برای توانمندیِ ساختاری
زوال یا انهدام؟
تأثیر زبان امهات متون فارسی، بر شعرهایی امروزی
لحن‌پردازیِ توفیق‌آمیز
پرهیز از کژتابی زبانی
نمونۀ خوبِ شناخت موسیقی شعر
لزوم شناخت شعر از غیر شعر
توهم کشف شاعرانه
الزام به توضیح
تنفس در هوای تازۀ آزاد
شتابزدگی در ثبت کشف
استعداد ویژه در زمینۀ کاریکلماتورنویسی
وسوسۀ تصویرسازی با عناصر مسائل روز
توامند در عرصۀ موسیقی شعر سپید
لزوم آشنایی با ساختار شعر
اهمیت قرینۀ صارفه در بافت‌های استعاری
آشنایی با زبان سالم فارسی، اولین قدم برقراری ارتباط کلامی
توقع هنرمندانه بیان کردنِ احساسات
تجهیز به دانش زیباشناسی ادبی
تأمل بیشتر بر لحن سطر آغازین
ایجازِ هوشمندانه
لزوم آشنایی با مقدمات شعر
پرکردن جاهای خالی با عناصر غیرهم‌ساخت
مقدماتِ بی‌نتیجه
بازی‌های زبانیِ فریبکار
آشنایی با وزن عروضی ضروری است
تمرکزِ بیش از حد بر لایۀ سطحیِ شعر
درک حضور دیگری
الزام به توضیحات اضافه
فضاسازیِ هوشمندانه
نثرهایی با تقطیع افراطی سرها
واژه‌ها درحال شعار دادن هستند!
حاکمیّت ذهنیّت استعاری بر زبان
راه رفتن روی مرز ذهنیت و عینیت
شائبۀ شعر
آشنایی با دستورزبان، شرطِ اوّل‌قدم است
اِعجاز تکرار
در تمایز شعر و نثر
ساختمانِ مهندسی‎سازِ غیرهنری
توجه به تناسبات لفظی، برای شعر شدن کافی نیست
بی‌توجهی به بارِ معناییِ واژه‌ها
شاعر؛ کاربر حسّاسِ زبان
غربال سطربه‌سطر یک شعر
کوتاه‌نویسی، گامِ نخستینِ سرایش نیست!
حرکت به‌سمت عینیت
ذوق‌زدگی ِ کاربردِ واژه‌های تازه!
بارقه‌هایی آشکار از داشتنِ هوش متنی
پرداختِ گزارش‌گونۀ مسائل روز، و معضل تاریخ مصرف!
مردّد میان شعر کوتاه و هایکو
شعر، وسیلۀ انتقالِ پیامِ صرف نیست
قدم‌های درستِ نخستین
حتی یک تصویرساز حرفه‌ای، لزوماً شاعر نیست
چند قدم فاصله تا یک ساختار کامل
شناسایی عناصر بیکار
اهمیت درگیری حواس چندگانه در تصویرسازی
یک سطر خوب، کافی نیست