لیلا کردبچهزندگی نامه
لیلا کردبچه. شاعر، پژوهشگر، ویراستار. فعّال در حوزۀ شعر. دکترای ادبیات معاصر.

کتاب ها
مجموعه شعرها:
ـ صدایم را از پرنده‌های مرده پس بگیر
ـ حرفی بزرگتر از دهان پنجره
ـ کلاغمرگی
ـ چراکه نبودی
ـ غمزیستی
ـ آواز کرگدن
ـ نشت گاز در شبِ تنهایی

آثار پژوهشی:
ـ زبان شعر امروز (دورۀ سه‌جلدی)
ـ سیر تحول زبان شعر مهدی اخوان‌ثالث
ـ نُت‌های سپید(پژوهشی در موسیقی شعر سپید)
ـ ساختار نحوی زبان شعر
ـ پژوهشی در آثار حسین پناهی

جوایز
جشنوارۀ بین‎المللی شعر فجر
شب‌های شهریور (سه دوره)
ایران ما
شعر زنان
و...