محمّدجواد آسمانزندگی نامه
شاعر

نقد ها
اَبَدا
شرحِ سه راهکار
ناگفته‌گویی و تعبیراندیشی
منجلاب
غزلِ خداحافظی
شعرِ موضوعی؛ شعرِ موضعی، شعرِ موزه‌ای
دریای مُصَوَّر یا دریای مُقَطَّر؟!
به‌دردبخور
خراب اندر خراب
گِرا
فرصت‌سوزی
تته‌پته
به طبیعت، سلامی دوباره باید کرد!
شعرِ هیأتی
تظاهراتِ بی‌هدف
تَلخاشور
مُحلّل
اوصیکم بِالشّعر!
دیرهضم
همواره در راه بودن
حاسبوا
از چشمِ مخاطبانِ فردایی
ابتر
قافیه‌ی بی‌کُلاه
گشتم نبود
زودفرجامی و جوان‌مرگی
مُجاب‌نکننده
...تا بعد...
قانونِ افسانه‌ها
ارزشِ وقت‌گذاشتن...
باران‌ریز و شعرخیز
و آخر دعوانا
زنندگی
حفظ کنید و بیفزایید
فعلاً تمام!
شناختِ چشمی
سوتی
توسّلِ کافر به عشق
جَنگِ پوشاکی!
بی «را»، با «را»
سوختنِ سیخ و کباب
عزیمت از نظم به سوی شعر
تقدّس‌زدایی و تقدّس‌بخشی
هندوانه‌ی توسِفید
سِل سِله
آبِ پاکی
لزومِ هماهنگیِ تجلّیاتِ زبانی با اقتضائاتِ محتوایی و شهودیِ شعر
چند پیشنهادِ مقدّماتی برای شاعر شدن!
کیمیای جوانیِ شعر
نورِ علی نور، یا قوزِ بالا قوز؟