مجتبا صادقیزندگی نامه
شاعر، نویسنده و روزنامه نگار/
برنده کنگره‌ها، نشست‌ها و جشنواره‌های مختلف ادبی از 1375 تا هنوز/
داوری بیش از پنجاه مسابقه و رقابت ادبی، از دانش‌آموزی و دانشجوبی تا آزاد/
تالیف‌ مقالات و نقدهای متعدد در مطبوعات/
و....

کتاب ها
از دوست داشتن در تمام جهان/ نشر سوره مهر ۱۳۸۶
شعربازی / نشر اقلیما ۱۳۹۲
شلیک هوایی / نشر شانی ۱۳۹۴
چهار / رباعی‌های عاشقانه/ نشر آسا ۱۳۹۵نقد ها
اوج ارادت به ارکائیک
مربای شلیل و سلیمان ذلیل
بگو ای ناصح مازن زبان کهنه‌ای داری
کلمه کلوخ کردن
شعر ناتما... یا چه شعری برای ترور سردار بنویسم؟
دو دوبیتی و یک صفربیتی
نوشیدن نوشابه در ساغر
کلاغ از گنجشک پرید
قبل از قیافه‌ی قافیه
شعری شبیه شعرها
تا اهتزاز پرچم خلاقیت
خلوص شعر با خلاص از تخلص
شعری واسوخت از عاشق دل‌سنگ و معشوق دل‌‌شیشه‌ای
رباعی، تصویر بلند کوته‌نویسی
در منقبت معناسازی
تتابع اضافات‌تتتتتت
این سپید کاغذ سیاه‌کن!
رُس کشی از قافیه
توصیف و.... حیف
ضرورت سر وزن ماندن
ضریر یعنی کور
مجله‌ی عکس‌های قشنگ
مادح خورشید
مرگ بر شعار
یکپارچگیِ سه‌پاره
مفهوم نیست
دست رد بر سینه‌ی صراحت
بازتولید همین شعر با همین قافیه‌... بزودی
پایان باز
راوی و شلختگی
که خودت بشوی...
از سرعت خود بکاهید
پیرامون مضامین پیرامونی
شاعر به مثابه فیلم‌بردار
کال‌اند این کلمات
نورباعی
خبر از خبر نداری
ترک ترکیب
سین مثل سادگی
با شعر تو می‌رقصند...
کلمه در خیابان بغلی پارک کرده است
خیلی کلمه، کمی شعر
شاعری در صحن گوهرشاد
اول و آخر، تألیف درست
دوبیتی می‌نویسم با اجازه
درب خروج از دوگانگی
پنج پنجره به سپیدی‌ها
جواز عبور از آغاز
عشقی ذیل پراکنش تصویر
نسیما! طوفان شو