زهیر توکلی

نقد ها
فرق شعر با نظم در چیست؟
ابهام دستوری، شگردی کلیدی اما خطرناک
حسن تعلیل چیست؟
تشبیه باید نسبتی با خارج از ذهن داشته باشد
اثر اروتیک و اثر پورنوگرافیک چه تفاوتی با هم دارند؟
ایده های بدیع و پرداخت های شتاب زده
لایه های شعرتان همدیگر را خنثی نکنند
انگیزش عاطفی را فدای تکنیک نکنیم
روایت در شعر، ابزار است، بهانه است نه هدف
شعر را سهل و ساده نگیریم
به اولین تداعی خیال، قناعت نکنیم
یک روش برای تمرین وزن
وقتی که وزن و قافیه، جمله بندی را مختل می کند
دیزاین تصاویر از خود تصاویر مهمتر است
تخیلتان را ادامه بدهید تا کالبد پیدا کند
جسارت در انتخاب وزن و لغزش در تکرار ِ یک شگرد
گفتار به شرط سلیس بودن، ویزای شعر می گیرد
سیطره ردیف بر شعر
شعر با حذف، سازگارتر است
انسجام مضمون، ستون خیمه شعر است
سر بزنگاه در رباعی کجاست؟
در شعر، آنچه نمی گوییم مهمتر است
درست نویسی را تمرین کنیم
مضمون و شکل باید با هم متولد شوند
روایت رویا باید با تخیل در بیداری فرق داشته باشد
تصویر بدون تاثیرگذاری عاطفی، یک اسب لنگ است
تازگی روایت، از تازگی تعابیر مهمتر است
بلندای شعر
تخیل خود را واضح کنید
دست شاعر نباید رو بشود
جمله بندی، پی ریزی ساختمان شعر است
تمرین خیالبازی و خیالبافی کنید
شعر از نیندیشیدن آغاز می شود
مضمون های قدیمی، سایه های درازی دارند
اول برادری مان را اثبات کنیم
از نثر رها شو
خوش آهنگی، شرط اول ترانه است چه رسد به وزن!
نگذارید قافیه و ردیف زور بگویند
شعر از زبان است و زبان دستوری دارد
روایت شاعرانه و روایت منظوم
سطر و بند، واحد ساختمانی شعرند نه خود شعر
شعر با نثر چه تفاوتی دارد؟
و همچنان طبع روان مایه آفت است
رابطه پوسته و مغز در اثر نمادین
جای خالی صور خیال
شعر به منزله قیامت: در قبال هر کلمه ات پاسخ بده
خشت خام و کوره تخیل
غزل نو، قصیده و محور عمودی
چگونه تمرین شاعری کنیم؟
تشویق شدن در هیات ملاک خوبی شعر نیست(نقدی بر شعر «لاجرم»)