زهیر توکلی

نقد ها
با شعر، تفنن نکنید
هندسه شعر: شکل معنی دار برای طرح
اتمسفر طنز و طرح کلان شعر
ریزه کاری های دستور زبان، شعر را شعر می کند
شعراندیشی چیست؟
رفت و آمد به قلمرو زبان کلاسیک! نه ماندن در آن!
هر قالبی اقتضای موسیقایی خاص دارد
تو را به خدا ایده های عالی را هدر ندهید
مواظب تحمیل و تکلف «ردیف» باشید
یک غزل در مایه مهاجرت و غربت
شیوایی و رسایی جمله را فراموش نکنیم
طرح های موسیقایی در رباعی بسیار اساسی است
چفت و بست مضمون در رباعی، حیاتی است
گاهی فشرده کردن، ایده را هدر می دهد
رگه طنز در شعر جدی، معمولا بهتر از شعر طنز است
چگونه شعر اساتید را بخوانیم؟
گاهی بگذاریم غزل در ذهنمان خیس بخورد
فرضهای شاعر لزوما خواننده را قانع نمی کند
امام حسین شما با امام حسین من یکی است؟
تضمین، معمولا از پیش شکست خورده است
شعر با موضوع معین گفتن، سخت است
شعر کلاسیک، برای تمرین الفبای شعر بهتر است
ره چنان رو که رهروان رفتند
رویکردهای اصلی شعر مذهبی چیست؟
تشبیه در چه صورتی اثرگذار است؟
بیت اول رباعی را با درنگ و تأنّی بسازید
نقص در پیرنگ، حشو در عبارت
شعر مذهبی، یک کار بزرگ است: جدی بگیریم
القای مضمون مهم است نه فهماندنش
وقتی که ردیف بلند، راهبرد شعر را عوض می کند
کشف های در لحظه خود را با شعر کوتاه عرضه کنید
استراتژی شعرتان را عوض کنید
مضمون ها را در ذهن بپرورانید و گسترش بدهید
خودت ویراستار شعرت باش
هنر حذف کردن
دگرگونه گفتن را با شعر خوب خواندن تمرین کنیم
تزاحم عناصر خیال
لغزش در انتخاب ردیف
سیلی از عاطفه، سدّی از تکلف
شعر گفتاری خیلی باید موزونتر از شعر نوشتاری باشد
طنز هم شعریتش به ریزه کاری های دستوری است
سخنوری خوب است، شاعری سختتر است
یک شوک به شعرتان بدهید: رمان بخوانید
چگونه شعر را ویرایش کنیم؟
توضیح ندهید
تاویل متن با حل کردن معما فرق دارد
وصله ناجور کابوس بر خرقه شهود
شعر، بی نظمی نیست: نظمی چنهان است
در چنبره وزن، به حشو پناه نبریم
اول فصاحت بعداً بلاغت