مرتضی کاردر

نقد ها
چه کسی باید تاوان خراب شدن شعر را بدهد؟
جای خالی چیزهایی از جنس جوهر شعر
از منظری مردانه
وقتی از عشقی هزارساله حرف می‌زنیم
در مقام انفعال
رسالتم به پایان نخواهد رسید اگر
از شعر چه می‌ماند؟
میل به قافیه‌سازی
فقر تصویر
با همین دست‌های خالی
آفت تتابع اضافات
تغییر رفتار با زبان از شعر کوتاه به شعر بلند
در فاصله میان دو شعر
اینکه بی آفتاب نگاهت اینجا سرد است
آنچه حس عاشقانه را به شعر تبدیل می‌کند...
میان حقیقت و مجاز
پرسش‌های بی‌پاسخ
مشق شاعری
به دنبال سرزمین‌های بکرتر بگردید
دستی که شاعر روی کاغذ می‌کشد
تکرار کلمه‌هایی که حذفشان آسیبی به شعر وارد نمی‌کند
لیز خوردن ثانیه‌ها از انحنای گیج آونگ
آیا شمار کلمات شعر می‌تواند از این هم کمتر باشد؟
حذف‌ کردن‌ها و اضافه‌ کردن‌ها
این همه تصویر ردیف شده‌اند تا چه بگویند؟
چرا «تو» شاعر را کشته است؟
شروع شگفت، پایان...
نشانه‌ای از دریا نیست
پرسش‌هایی پیش از آغاز شعر
گنگی
وزن‌هایی که سرنوشت شعر را عوض می‌کنند