مرتضی کاردرزندگی نامه
مرتضی کاردر
روزنامه‌نگار، شاعر، منتقد ادبیات
دبیر سرویس همشهری زندگی روزنامه همشهری
مدیر آموزش مدرسه اسلامی هنر 1384
دبیر سرویس ادبی ماهنامه رشد معلم 1385
مدیر کارگروه هنر شورای عالی اطلاع‌رسانی 1386
مدیر و سردبیر مجله فرهنگی هنری الکترونیک فیروزه 1387-1391
عضو هیئت تحریریه و دبیر سرویس درباره زندگی ماهنامه همشهزی داستان 1390- 1392
عضو هیئت تحریریه ماهنامه «باور فلسفی»  1392-1393
سردبیر منطقه 3 «همشهری محله» 1392-1393
دبیر سرویس همشهری زندگی روزنامه همشهری 1393-1396
دبیر سرویس روزها و یادداشت‌ها هفته‌نامه همشهری جوان 1394