سید اکبر میر جعفریزندگی نامه
سيد اكبر ميرجعفري
كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي
كارشناس و نويسندة كتاب هاي درسي
 
آثار:
حرفي از جنس زمان ( نقد و تحليل شعر انقلاب)
گزيده ادبيات معاصر  ( شعر)
گندم و بلدرچين    ( شعر)
پايان رنگ هاي جهان  ( شعر مذهبي)
 گنجشك اشتياق كمي نيست ( شعر سپيد)
چند مجلس از دهه اول ( شعر سپيد عاشورايي)
چارپاره( نقد و تحليل قالب شعري چارپاره)
 
تبار بي انتها ( نقد و تحليل)
بازار سياه گيسو  ( شعر طنز )
ريختن نور روي شاخه هاي پايين (زندگي نوشت)
 
ريحان هايي كه مادرم دوست داشت (جنگ نوشت)
 مولف همكار در تاليف هفت كتاب درسي ( زبان و ادبيات فارسي دوره دبيرستان)
 
و....