مسعود میرقادری

نقد ها
پوشانندگی معنا
دقت و پیشرفت
تجلی منطقی کنش‌ها و واکنش‌ها در متن
مفهوم عالی
نگاه و بیان
نگاه فردی مؤلف
غنا و ارزش هنری
توضیح
ممارست تا رسیدن به مطلوب
کنش و واکنش
سرگردانی زمان و زبان
دقت و جدیت بیشتر
دلالت‌های پنهان و آشکار
منطق شعری و توجه به جزئیات
آغاز خوب، مسیر دشوار
زیرساخت‌های متن
حاکمیت قافیه
چرا ریخت به هم؟
شعار
ایده و اجرا
گزینش، چینش و ارتباط تک تک اجزای متن
بیا ره‌توشه برداریم
توضیح و نتیجه‌گیری
متن، نظامی کارا
تمرین نوشتن
ضرورت جزء‌نگری و عینی‌گرایی
ذهن، تصویر، معنا
نتیجه‌ای جز ترجمانی الکن...
پردازش تصویری
غربال وجود هنرمند
شعر رسانه‌ای پیام‌رسان یا...
ترجمان گنگ ذهن
بازتاب انسجام ذهن در متن
دیروز_امروز
ارتباط اجزای متن
احساسات موزون
‌نوع بیان
زیست‌جهان و فردیت هنرمند
نقل یا بازنمایی
پریشانی
ذهنی‌گرایی و کلی‌گویی
پرداخت متنی
مسیر نادرست
دور از ذهن
ننگرد پیمانه را گر گشت نقل
اهمیت نوع بیان
طنز یا شوخی
اتفاقِ نیفتاده
موج موج معنا
معنای سرگردان